Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER)

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Centrat bedriver forskning och utbildning om samhällets responsförmåga vid olyckor. Detta inkluderar allt från vardagsolyckor till extraordinära händelser på såväl lokal som nationell nivå och global nivå. Det innebär också att möjligheterna att kombinera och komplettera traditionella responsresurser, som till exempel räddningstjänst och ambulanssjukvård, med övriga samhällsresurser inklusive den enskilde individen, undersöks.

CARERs främsta resurs är de människor som verkar inom centrumbildningen. Då verksamheten är mång- och tvärvetenskaplig samlas här många olika kompetenser och intressen. Samverkansmöjligheter och -svårigheter mellan dessa olika typer av resurser blir då ett viktigt inslag. Området är av naturen tvärvetenskapligt, vilket speglas av CARERs sammansättning som i dagsläget spänner över tre fakulteter (filosofisk, medicinsk och teknisk) och sju institutioner.

Brandkonferensen 16-18 maj

Fokusområden

Projekt

Publikationer

Nyheter

Prenumerera på nyheter från CARER

För regelbunden uppdatering om CARERs verksamhet - anmäl dig på epostlistan!

Följ CARER på Youtube

  • Framtidens skadeplatser(Forskartorget 2016)
  • Förstärkt medmänniska
  • Tobias Andersson Granberg föreläser om Effektiva Räddningsinsatser
Här finner ni CARER på Youtube!

Följ CARER via Twitter

Läs CARER senaste nyhetsbrev

Expertråd

Nyhetsartiklar om CARER

Utbildning inom responssystem

Samarbetspartners

Kontaktperson CARER

Säkerhet och krishantering vid LiU

Vi som verkar inom centrumbildningen