Göm menyn

KU - seminarieserie

Konstnärligt utvecklingsarbete vid estetiska avdelningen på Institutionen för kultur och kommunikation presenterar en seminarieserie som är inriktad mot forskning i relation till praktiskt och konstnärligt arbete. Relationen mellan konstnärlig- och vetenskaplig forskning diskuteras ofta utifrån skillnader vad gäller processen och syftet. Inom vetenskapen byggs legitimiteten upp av redovisningar av forskningslägen, teoretiska modeller, litteraturstudier och täta referenser i syfte att besvara frågor. Konstnärlig forskning öppnar istället upp för nya frågeställningar och befinner sig i ett mindre definierat sammanhang som är inriktad på skapande och gestaltande processer, där reflektionen blir det vetenskapliga momentet. Det diskuteras också att konstnärlig- och vetenskaplig forskning är kompletterande metoder eller synsätt som används för att förklara världen, och att relationerna mellan dem håller idag på att förändras.

 

Seminarier HT2016

Thomas Laurien ”Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse”

Onsdagen den 5 oktober, 13.15–16.00, Form1 (2233) plan 1 Key-huset.

Utgångspunkt för seminariet är avhandlingen ”Händelser på ytan – shibori som kunskapande rörelse” (2016), där Thomas Laurien sätter det textila görandet shibori och sig själv i en kunskapande rörelse. Shibori blir till en farkost. Thomas Laurien intresserar sig lika mycket för farkosten i sig själv som dess rörelse framåt. Denna rörelse leder mot en rad aspekter, begrepp, göranden och situationer: bland annat kulturarv, performativitet, curatering och affekt. Shibori belyses och förstås genom begreppen samtidigt som begreppen – i en dubbelriktad dynamik – belyses och förstås genom shibori. Avhandlingen är ännu ett exempel på hur praktikbaserad konstnärlig forskning kan förstås och bedrivas.

Thomas Laurien är formgivare och curator, samt lektor i design på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet. Han är också “Chief Ranger and Cheerleader at the Scarlet Lily Beetle Sanctuary”. 

 

Anna Lundberg ”Du är konstnär! Vi är forskare!”

Onsdagen den 2 november, 13.15–16.00, Form1 (2233) plan 1 Key-huset.

Föreläsningen ”Du är konstnär! Vi är forskare!” Om feministisk konstnärlig forskning på ung scen/öst, beskriver ett konstnärligt aktionsforskningsprojekt förlagt vid ung scen/öst, Östgötateaterns scen för barn och unga, där genusforskaren Anna Lundberg samarbetade med teaterns konstnärliga team kring två interaktiva teateruppsättningar. Föreläsningen beskriver vad som hände på teatern i mötet mellan konstnärliga uttryck och forskningsprocess, projektets svårigheter och framgångar, och hur projektet har förhandlat och omförhandlat synen på konstnärlig forskning; hur den rent konkret ska bedrivas.

Slutligen beskriver föreläsningen den intensiva konstnärliga och forskningsmässiga kreativitet och lust som projektets interaktiva karaktär gav vid handen.

Anna Lundberg är lärare och forskare vid Tema Genus, Linköpings universitet. Hennes forskning är inriktad på feministiska och intersektionella kulturstudier. Samarbetet mellan Anna Lundberg och ung scen/öst fortgår.

 

Philip Warkander ”This is all fake, this is all plastic, this is me – a study of the interrelations between style, sexuality and gender in contemporary Stockholm”

Onsdagen den 23 november, 13.15–16.00, Form1 (2233) plan 1 Key-huset.

2013 disputerade Philip Warkander i modevetenskap vid Stockholms universitet, först inte bara i Sverige utan även internationellt i den då förhållandevis nyetablerade disciplinen. Avhandlingen, ”This is all fake, this is all plastic, this is me – a study of the interrelations between style, sexuality and gender in contemporary Stockholm”, utgick från etnografiskt insamlat material för att studera klädpraktikers roll i skapande av identitetsprocesser, särskilt ur ett genusperspektiv. Den teoretiska grunden var tvärvetenskaplig, i linje med modevetenskapens egna medvetet diffusa gränser gentemot andra discipliner. En stor del av materialet är insamlat i relation till klubblivet i Stockholm, vilket gjorde att frågeställningarna rörde sig i riktning makt, inflytande och status, och hur dessa teman tar sig uttryck genom både hur vi klär oss själva och hur vi uppfattar varandra.

Philip Warkander är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, är verksam som skribent och arbetar – på olika sätt och i skilda format – också regelbundet tillsammans med institutioner som exempelvis Moderna museet, Nationalmuseum, Sven-Harrys och Bonniers konsthall.

Välkomna!

Frida Berntsson, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.
Telefon: 013-28 19 73, e-post: frida.berntsson@liu.se


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 27 13:56:19 CEST 2016