Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Analytisk och sociologisk forskning för att få förståelse för sociala, politiska och kulturella processer

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad och mer detaljerad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom en kombination av statistiska analyser av stora databaser, detaljerade mikrostudier, datorsimuleringar och datorvisualiseringar söker forskningen vid IAS att uppnå en förbättrad förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med hjälp av s.k. agent-baserade simuleringsmodeller nås en djupare förståelse för kopplingen mellan mikro och makro och med dessa modeller är det även möjligt att genomföra olika ”virtuella experiment” som skulle vara omöjliga att genomföra i verkligheten.

En betydande del av forskningen studerar individers mobilitet på olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva.

Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för institutets forskare att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra ämnesområden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling men verksamheten är fakultetsövergripande och inkluderar forskare från ett flertal olika discipliner. IAS leds av en styrelse. Peter Hedström är föreståndare för institutet och Sarah Valdez och Karl Wennberg är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Välkommen hit!

På gång vid IAS

Forskningsprogram

Utvalda publikationer

Identifying Complex Dynamics in Social Systems: A New Methodological Approach Applied to Study School Segregation

Författare: Viktoria Spaiser, Peter Hedström, Shyam Ranganathan, Kim Jansson, Monica K Nordvik, David J T Sumpter

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Social mechanisms

Författare: Petri Ylikoski

Publ 2015
Typ Kapitel i bok, del av antologi
Till publikationen

Ability Groupings Effects on Grades and the Attainment of Higher Education: A Natural Experiment

Författare: Magnus Bygren

Publ 2016
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Publikationer

Länk till DIVA >>

IAS Working Paper Series

Länk to DIVA >>

Kontaktpersoner

Medarbetare

Twitter

Om institutionen