85-åringarna inte så skröpliga

Bilden av äldre och deras hälsa bör omprövas. En studie på 85-åringar i Linköping visar att de inte är så skröpliga som de ofta beskrivs. Majoriteten mår bra och klarar sig själva. Men en varningssignal är att allt fler äldre lider av fetma.

Det är i en färsk doktorsavhandling från Linköpings universitet som Huan-Ji Dong, läkare och doktorand i geriatrik, ifrågasätter den negativa bild av åldrande som ofta överväger i samhällsdebatten.

Knappt 500 Linköpingsbor födda 1922 deltog i studien ELSA 85, som genomfördes med enkäter, hembesök och besök på läkarmottagning. Dessutom kartlades deltagarnas sjukvårdsbesök och sjukvårdskostnader. Tre år senare analyserades kroppssammansättningen hos kvinnorna.

Resultaten visar att majoriteten av 85-åringarna klarade sig självständigt och skattade sin hälsorelaterade livskvalitet högt, trots flera kroniska sjukdomar och frekvent användning av hjälpmedel. Riskfaktorer för att hamna på sjukhus var täta besök hos distriktsläkare, bruk av flera hjälpmedel, förekomst av hjärtsjukdom eller minst två andra sjukdomar.

Oroande var att 85-åringar med fetma (BMI över 30) hade mer problem att röra sig och utföra aktiviteter för att klara sitt boende, som att laga mat, städa och tvätta.

– I takt med att allt flera lider av fetma i hög ålder kommer behoven av omsorgsinsatser att öka, säger Huan-Ji Dong.

Sammanfattningsvis visar studien en övervägande positiv bild med bevarad hälsa och funktion för tre fjärdedelar av den äldre befolkningen. För den mindre gruppen såg forskarna hur vissa mönster av multisjuklighet påverkade behovet av sjukvård. Därför är det viktigt att beakta komplexiteten av sjukdomar i planeringen av den framtida vården. Personer med normalvikt eller övervikt klarar sin funktion bättre och lever mer självständigt än de som lider av fetma.

Avhandling: Health Maintenance in Very Old Age — Medical Conditions, Functional Outcome and Nutritional Status. Linköping University Medical Dissertations No1398. Disputationen äger rum torsdag 3 april kl 09.00 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus US. Opponent är professor Miia Kivipelto, Karolinska Institutet.