Seminarier och kurser

ACSIS organiserar högre tvärvetenskapliga seminarier och forskarutbildningskurser. 2016 är temat "Metoder i förändring".

Med titeln ”Forskningens vardag i medialiseringens era ” utforskar ACSIS under 2015–2017 de samtida villkoren för forskning och publicering. År 2016 är temat ”Metoder i förändring”. Här undersöks hur etablerade forskningsstrategier som etnografisk deltagande observation, texttolkning och arkivstudier tillämpas på nya sätt. Workshops på temat kommer att hållas i Amsterdam och Norrköping. 

Ny metodkurs för forskare

En forskarutbildningskurs i metod startar under hösten 2016. Kursen problematiserar de konsekvenser metodval får i ett vetenskapligt projekt. Vilket arbete gör metod och hur förhåller den sig till teori och material? Syftet med kursen är att utveckla ett kritiskt-reflexivt förhållningssätt till den mångfald av kulturvetenskapliga metoder som används både i samtida och historisk kulturvetenskaplig forskning. 

ACSIS kurser anordnas  i samverkan med andra universitetsinstitutioner och är öppna för doktorander från hela landet med en orientering mot tvärvetenskapliga kulturstudier.

AKTUELLT

ACSIS stödjer fyra workshops om kulturvetenskapernas utmaningar och möjligheter

Under rubriken Leaving the comfort-zone: a critical look at cultural research, contemporary challenges and possibilities ges följande spännande workshop-projekt bidrag:

  • Making it matter: publics and practitioners in cultural research on the arts, Alison Gerber, Uppsala Universitet & Anna Lund, Linnéuniversitetet.
  • The place of Art and Aesthetics in Cultural Research, Max Liljefors & Robert Willim, Lunds Universitet.
  • Interpreting instruments and instrumentality in measuring, Åsa Bäckström & Håkan Larsson, Stockholms universitet).
  • (non)representational-dinner-conversation/gather-around-art, Luis Rafael Berríos-Negrón, Anna Laine & Johanna Rosenqvist, Konstfack.

Projekten förväntas leda till medverkan i ACSIS konferens 2017 och/eller i publiceringar i Culture Unbound: Journal of Cultural Research.

ACSIS tidigare kurserVisa/dölj innehåll

Contemporary expressions of Mediatization

Under hösten 2015 ledde Anne Kaun, Södertörn University och Karin Fast, Karlstad University kursen “Contemporary expressions of Mediatization”. Med utgångspunkt i att medier allt mer är en integrerad del av vardagsliv och kulturproduktion behandlade kursen samtida tendenser i relation till historisk förändring. Utifrån medie- och kommunikationsområdet i kombination med andra disciplinära ämnen behandlades teorier och metoder för att studera mediatiseringsprocesser och att länka vardagens mediatisering till större sociala förändringar och maktrelationer. Kursen inleddes i samband med ACSIS konferens In the Flow: People, Media, Materialities 15-17 June 2015.

Media & Popular Culture 

Kursen leddes av Ann Werner och behandlade frågor om hur medierad populärkultur relaterar till olika sociala diskurser och praktiker. De teoretiska perspektiven spände bland annat över kulturekonomi, mediakonsumton, riskanalys och genusanalys. Eftersom kursen delvis ingick i vårt internationella forskningsprojekt Culturalisation and Globalisation hölls den på engelska.

Den affektiva vändningen: Kultur, mediering affekt

Våren och hösten 2009 hölls forskarkursen ”Kultur, mediering, affekt” under Jenny Sundéns ledning. Kursen syftade till att utforska ”den affektiva vändningen” inom kulturforskning och kulturteori, och låta denna diskussion gå i dialog med frågor som rör medier och mediering. Kursens två huvudsakliga målsättningar var att hjälpa forskarstudenter att utveckla en djupare förståelse för diskussioner kring den affektiva vändningen och ge studenterna en större insikt i vad det innebär att arbeta analytiskt utifrån register som handlar om kropp, känsla och sinnen. Kursen knöt an till ACSIS-konferensen Kultur~Natur, 15-17 juni 2009 som också ingick som ett kursmoment.

The Cultural Turn and After: Kritiska och tillämpade perspektiv på kulturanalys och marknadskrafter

Under Höstterminen 2008 gav ACSIS forskarkursen The Cultural Turn and After: Critical and Applied Perspectives on Cultural Analysis and Market Forces. Kursen leddes av Tom O'Dell, docent vid institutionen för Service Management vid Lunds universitet, och den hölls delvis i anslutning till ACSIS höstkonferens Kulturvetenskapens nytta den 26-27 november.

Kursen tog sin utgång i begreppet the Cultural Turn för att diskutera hur samspelet mellan kulturella och ekonomiska processer allt mer vävs samman och vilka konsekvenser detta får för kulturforskningens villkor och kulturforskarens möjligheter.

Kulturstudier på svenska (5 poäng)

En kurs om kulturstudier i Sverige organiserades maj-september 2005, med utgångspunkt i den nationella konferensen 13-15 juni. Kursen leddes av Johan Fornäs och gav en bred överblick över områdets svenska traditioner och tendenser, med fokus på hur teman som estetisering och kulturalisering givit impulser till dess utveckling inom olika ämnen och delfält. Kursen avrundades 5 september med en workshop där deltagarnas papers diskuterades, för att identifiera centrala aspekter, drag och problem i svenska kulturstudier.

Globalisation in/of Cultural Studies

ACSIS PhD-course at Linköping University in February-May 2005, in collaboration with the Departments of Ethnic Studies (Tema E) and Culture Studies (Tema Q). The course aims at providing theoretical and analytical tools for understanding globalisation processes in a cultural perspective. Interlocking processes of globalisation and localisation -summed up by the term "glocalisation"- are prominent in culture as well as in cultural research. Cultural phenomena spread fast along global networks of interaction and communication, but they also always develop site-specific forms anchored in specific places and spaces. And the same applies for cultural studies as an intellectual field. This course combines these aspects, as they are related to the transnational field of cultural studies.

Medierad kultur

September-november 2004 gavs 10-poängskursen "Medierad kultur: Medier, upplevelser och kulturproduktion", ledd av Erling Bjurström och Johan Fornäs, med Karin Becker, Thomas Götselius, Orvar Löfgren, Tom O'Dell, Jenny Sundén och John Urry som övriga lärare. Kursen hade tre valbara delmoment: medierad kultur, kulturproduktion respektive upplevelseproduktion och turism. De gav inblick i teorier om medialisering, remediering, mediehistoria, performance, visuell kultur, globalisering och upplevelseekonomi. Kursen gavs på engelska i samverkan med Linköpings universitets Tema Q (kultur och samhälle). Ett dussintal doktorander från flera universitet deltog.

Kulturstudiernas gränsytor

Oktober-december 2003 gavs 5-poängkursen "Kulturstudiernas gränsytor" ledd av Johan Fornäs och med Erling Bjurström, Hillevi Ganetz, Ulf Lindberg och Britt-Marie Thurén som övriga lärare. Kursen granskade gränsytorna mellan kulturstudier (cultural studies) och ett urval andra och delvis överlappande ämnen och tvärvetenskapliga fält, såsom kritisk teori, kultursociologi, postkolonial teori, antropologi, etnografi, subjektsteori, feministisk teori, estetik, litteraturvetenskap, medieforskning och STS. Kursen hölls på svenska, i samverkan med Linköpings universitets Tema Q (kultur och samhälle) och Tema Genus. Där deltog drygt 20 doktorander från hela landet.

ACSIS tidigare seminarierVisa/dölj innehåll

Sedan starten 2002 har ACSIS arrangerat ett stort antal seminarier och workshops. Nedan finns beskrivningar av de seminarier som ägt rum från 2014 och framåt.

Creative work in the era of new capitalism

Guests: George Morgan, University of Western Sydney & David Redmalm, Uppsala University

This seminar critically approaches the conditions of creative work by bring together scholars from Sweden and Australia. David Redmalm’s presentation deals with the Hungarian IT company Prezi that blurs boundaries between work and fun so as to produce a work environment characterized by “openness” to social issues and innovative ideas. George Morgan’s paper takes a theoretical approach in order to zoom in on how independent creativity is harnessed by the new economy to generate wealth in processes of commodification of art and intellectual work.

Interfaces IV – How to represent the unrepresented?

ACSIS c/o Museet för glömska på Norrköpings konstmuseum

Gränsytor IV – ”How to represent the unrepresented?”

Detta var det fjärde seminariet ACSIS samorganiserar där forskare, konstnärer, utställningsproducenter och intendenter för en diskussion om möjligheter och förutsättningar i snittet mellan gestaltande, utforskande och politiskt engagemang. 

Allvaret i nuvarande flyktingkris väcker frågor om hur migration och politiskt orepresenterade människor representeras. Hur hanteras exempelvis etik, integritet, skildring av andras smärta? Frågor som dessa har länge intresserat antropologer och de etnografiska museerna. Med en socialt och politiskt engagerad samtidskonst är det också aktuella frågor för konstmuseer, curatorer och utställningsproducenter. Medverkande är Klitsa Antoniou (Cyprus), Kim Bumstead (UK), Erik Berggren, Stefan Jonsson (REMESO). 

Gränsytor III: Becoming by recalling

Seminariet sammanförde konstnärer och forskare för en diskussion kring hur nationell identitet förmedlas genom konst och kulturarvsinstitutioner. Med utgångspunkt i verken på utställningen "Becoming by recalling" kom samtalet också att kretsa kring vad som kan ingå i alternativ nationell gemenskap. Vilka utrymmen finns för konstnärer respektive forskare att tolka sin samtid och ge nya infallsvinklar på historiska företeelser? Vad finns det för möjligheter och förutsättningar i gränsytan mellan gestaltande och forskande verksamhet?

Jubileumsworkshop för Culture Unbound

Med anledning av tidskriften Culture Unbounds femårsjubileum 2014 anordnade vi en öppen workshop på temat “Publishing for Public Knowledge”. Culture Unbound är en så kallad ”open access” tidskrift, där alla artiklar är fritt tillgängliga utan de betalmurar akademiska tidskrifter ofta omgärdas av. För oss var detta ett självklart val, eftersom vi anser att kulturforskningen ska skapa öppen kunskap, sådan som kan delas av en intresserad allmänhet och som frigör det som annars skulle monopoliseras av en privilegierad elit. I dag finns både nya hot och nya verktyg för sådan kritisk kunskap.

Greenwashing and Environmental politics

Toby Miller: ”Greenwashing Culture: The Search for a Social License to Operate by Big Oil and its Counter by Little Art”

Martin Hultman: ”Masculinities of Environmental Politics: Exploring Examples of Industrial-, Ecomodern,- and Ecological Masculinity”

Seminarium med ACSIS gästforskare Toby Miller och Martin Hultman, forskare på Umeå universitet. Millers presentation handlade om hur oljebolag som Shell och BP använder konst för att få stöd för sin utvinningsverksamhet, och hur performance konstnärer försöker motverka de här försöken genom sin egen konst. Hultman pratade om hur genuskonfigurationer på verkar miljöpolitiken, med fokus på maskuliniteter i ett historiskt perspektiv och i tre olika sammanhang: klimatförändringar, miljöpolicy and entreprenörskap. 

Taggar Visa/dölj innehåll