ACSIS tidigare konferenser

Sedan 2005 har ACSIS vartannat år arrangerat en bred kulturstudiekonferens som samlat kulturforskare både från Sverige och andra länder.

ACSIS-konferensen 'I rörelse'.Foto: David TorellIn the Flow: People, Media, Materialities

ACSIS sjätte stora kulturforskningskonferens ”In the Flow: People, Media, Materialities” hölls i Norrköping 15–17 juni 2015. Konferensen undersökte samspelande flöden av människor, materialiteter, idéer och medieteknologier. I den högteknologiska värld där sociala och kulturella omvandlingar blir alltmer globala uppstår och förändras maktordningar, tillhörigheter och utanförskap. Detta i en ständig närvaro av digitala medier som griper in i människors vardag, samtidigt som vardagen i sin tur omformar medierna. Konferensen hade svenska och engelska som arbetsspråk, och cirka 200 kulturforskare från olika discipliner deltog.

I rörelse: ACSIS kulturforskningskonferens 2013

I juni 2013 hölls ACSIS femte kulturstudiekonferens med temat ”I rörelse/ On the move”. Det rör sig på många håll och sätt i världen, och kulturforskningen har en viktig roll för vår förståelse av dessa rörelser. Konferensen samlade individuella papers, sessioner och workshops som på olika sätt knöt an till rörelse och dess kulturella betydelse.

Current Issues in European Cultural Studies

ACSIS fjärde kulturforskningskonferens hölls i juni 2011 på temat ”Current Issues in European Cultural Studies”. Konferensen syftade till att ge en aktuell inventering av trender och tendenser i dagens europeiska kulturforskning genom en serie geografiskt uppdelade spotlightsessioner. Förutom att skissa en provkarta över kulturforskningen i Europas olika regioner fokuserades också vissa centrala frågor kring Europas roll och identitet ur ett kulturvetenskapligt perspektiv.

Kultur~Natur

Den 15–17 juni 2009 arrangerade ACSIS en stor nationell forskarkonferens på temat ”Kultur~Natur”. Avsikten var att sätta kulturforskningens grundvalsfrågor på dagordningen och närma sig frågan om relationen mellan Kultur och Natur ur ett nytt perspektiv. Kulturens roll och omfång växer ut över alla bräddar samtidigt som naturens mekanismer slår tillbaka och gör sig påtagliga i kulturella kärnområden som gäller mening och identitet. Liksom naturen inramar och bestämmer villkoren för kulturen gäller det omvänt att kulturella praktiker i människors sociala institutioner allt mer tycks diktera naturens spelrum. 

Kulturvetenskapens nytta

Den 26–27 november 2008 arrangerade ACSIS en konferens med titeln ”Kulturvetenskapens nytta” på Arbetets museum i Norrköping. Konferensens målsättning var att belysa vilken roll kulturvetenskaperna kan och bör spela i dagens samhälle. Här diskuterades dels hur kulturvetenskapen kan tillämpas i arbetsliv, näringsliv och samhällsliv men också huruvida kulturkritik och praktisk nytta kan förenas eller om kulturvetenskapen riskerar att förlora sin kritiska potential när den ställs i närings- eller arbetslivets tjänst.

Inter: A European Cultural Studies Conference in Sweden

Den 11–13 juni 2007 arrangerade ACSIS ”Inter: A European Cultural Studies Conference in Sweden” i samarbete med den europeiska grenen av den internationella forskarföreningen Association for Cultural Studies (ACS). Konferensen var öppen för doktorander och forskare med intresse för tvärvetenskapliga kulturstudier. Den ägde rum i Norrköping vid Louis de Geer konsert och kongress och Campus Norrköping, Linköpings universitet.

Konferensens tema,”inter”, sammanfattar en serie av utmaningar och möjligheter för kulturforskningen. Konferensens tre dagar fokuserade på tre olika teman i anslutning till dessa utmaningar och möjligheter. (1) Internationalisering med inriktning på europeiska gränser och länkar i politiska, ekonomiska, sociala, kulturella processer likaväl som i akademiska praktiker, (2) Intertemporalitet. Föreställningar om snabba skiften i termer av bland annat kulturalisering och estetisering frodas samtidigt som det finns uppenbara korrespondenser mellan epoker. Hur kan aktuella kulturteoretiska riktningar utanför dagens huvudfåror relateras till aktuella fenomen, och hur kan längre förlopp av kulturella diskurser och praktiker utforskas? (3) Interdisciplinär forskning. Dessa teman kan i sin tur kopplas till frågor om intertextualitet, intermedialitet, interaktivitet och intersektionalitet.
Plenarföreläsare: Regina Bendix, Tony Bennett, Georgina Born, Kirsten Drotner, Gerard Delanty, Paul Gilroy, Annette Kuhn, Joke Hermes och Gerhard Schulze.

Kulturstudier i Sverige: första nationella forskarkonferensen

13–15 juni 2005 arrangerade ACSIS vid Louis De Geer i Norrköping Sveriges första nationella konferens för kulturstudier, öppen för deltagare, papers och sessioner från alla universitet och ämnesområden inom detta breda fält. Konferensorganisatör var Bodil Axelsson, med Johan Fornäs som ansvarig initiativtagare och med ACSIS nationella styrelse som programkommitté. Evenemanget stöddes av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Konferensen attraherade 300 deltagare från ett 40-tal ämnen över hela landet och cirka 50 sessioner hölls, med mer än 270 papers.

Bland plenarpresentatörerna märktes bland andra Peter Aronsson, Hillevi Ganetz, Ulf Hannerz, Lisbeth Larsson, Britta Lundgren, Nina Lykke, Orvar Löfgren, Diana Mulinari, Håkan Thörn, Mats Trondman och Helena Wulff. Till plenartemana hörde: Kritiska dialoger i svenska kulturstudier; Geokulturella scenarier; Högt och lågt - estetik och tolkning; Kulturstudiernas svarta hål och vita fläckar; Sörjandets manuskript; Vem dekonstruerar vem, varför och med vilka effekter?

Vid konferensen bildades även ett nationellt nätverk för kulturstudier. Det beslöts att arrangera en andra, liknande konferens i Norrköping sommaren 2007. Evenemanget var som helhet ett stort steg framåt för att stärka svenska kulturstudier, och det satte definitivt ACSIS, Norrköping och Linköpings universitet i centrum av den svenska kulturforskningskartan.

Aktuell konferensVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll