Antagning till senare del vid Medicinska fakulteten

Ansökan till senare del HT 2023 – för dig som läst motsvarande program vid annat lärosäte

Till antagningsomgången hösten 2023 kommer endast Arbetsterapeutprogrammet att tillämpa antagning till senare del. Inga andra program vid Medicinska fakulteten kommer att tillämpa antagning till senare del.

Med antagning till senare del av utbildningsprogram menas att den sökande antas till termin 2 eller senare på en utbildning. Meriter från tidigare studier som ligger till grund för antagning ska vara avklarade och godkända från motsvarande utbildningsprogram/högskola vid ansökningstillfället. För läkarprogrammet gäller att meriter från tidigare studier som ligger till grund för antagning ska vara avklarade och godkända från ett annat läkarprogram vid ansökningstillfället.

Antagning

Antagning kan endast ske i mån av ledig plats och kan endast ske till termin 2 eller senare. För läkarprogrammet gäller att antagning sker till termin 3 eller senare.


Aktuella sökbara utbildningsprogram specificeras på antagning.se.

Antagning kan endast ske till hel termin och kurs.

Behörighet 

Behörig att antas till senare del av utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten är den som uppfyller följande krav:

  • grundläggande behörighet till högskolestudier,
  • den särskilda behörighet som krävs för respektive utbildningsprogram,
  • de behörighetskrav som krävs för antagning till den termin och kurs som anmälan avser; dessa annonseras separat inför varje antagningsomgång, se antagning.se

Anmälan och komplettering

Anmälan gällande antagning till senare del görs via antagning.se senast sista anmälningsdatum, vanligtvis den 15 april för kommande hösttermin. Det kommer inte att ske någon antagning till senare del vårterminen på Medicinska fakulteten. 

Din anmälan ska kompletteras med:

  • bilaga till anmälan, Särskild blankett för bilagan finns här
  • utbildningsplan (en utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg)
  • kursplaner/syllabus från tidigare studier (en kursplan/syllabus beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings- och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, nivå och huvudområde)
  • resultatintyg/transcripts (Transcript of records måste vara officiellt utfärdat av lärosätet med stämpel och signering (Official transcript))

Kompletteringen sker genom att du laddar upp ovan nämnda dokument via antagning.se senast sista ansökningsdag. Om du har sökt senare del till samma program tidigare år, ber vi dig att ladda upp alla dokument på nytt för att underlätta handläggningen av din ansökan.

Om utbildningsplan, kursplaner/syllabus och resultatintyg/transcripts inte finns uppladdade sista ansökningsdag anses din ansökan som ofullständig och kommer inte att behandlas.

Resultat för innevarande termin är undantagna och kompletteras senast den 30 juli.

De kompletteringsdatum som anges på antagning.se avser endast komplettering av gymnasiala meriter.

Utbildningsplan, kursplaner/syllabus och resultatintyg/transcripts ska vara på svenska eller engelska (gäller även de nordiska språken).

För dig som söker från utländskt lärosäte

Transcript of records måste vara officiellt utfärdat av lärosätet med stämpel och signering (Official transcript). För att säkerställa att dina meriter från utländskt universitet bedöms korrekt så behöver du sända in information från universitetet där det framgår vilken betygsskala som används samt hur många poäng som läses per termin/år, gärna i ECTS.

För dig som söker till läkarprogrammet

För läkarprogrammet gäller att endast kurser tagna inom ett annat läkarprogram räknas för behörighetsbedömning och meritvärde. Andra kurser (frivilliga eller fristående) eller andra lärosätens tillgodoräknanden kommer ej att ingå i bedömningen och skall därför ej anges i din bilaga till anmälan. 

Regler för antagning till senare del vid Medicinska fakulteten

Regler för antagning till senare del vid Medicinska fakulteten (dnr LiU-2018-00273)