LiU:s årsredovisning 2019

Den ekonomiska tillväxten för Linköpings universitet har fortsatt under 2019. Årsredovisningen är klar och visar för första gången en omsättning på nästan 4,2 miljarder kronor.

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17 februari 2020 att godkänna årsredovisningen för Linköpings universitet avseende budgetåret 2019.

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt under 2019 och Linköpings universitet redovisar en omsättning av intäkter på 4,2 miljarder kronor. LiU har erkänt hög kvalitet i utbildningarna. Att behålla den höga kvaliteten är fortsatt den viktigaste förutsättningen för att rekrytera de bäst lämpade studenterna och för att ha en fortsatt framgångsrik forskning.

LiU har 4 campus: Campus Valla och Campus US (Universitetssjukhuset) i Linköping, Campus Norrköping samt Campus Lidingö. Totalt finns 33 300 studenter vid LiU, varav 32 000 på grundnivå och avancerad nivå och 1 300 på forskarnivå. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå var andelen kvinnor 55 % och andelen män 45 %. På forskarnivå var andelen kvinnor 47 procent och andelen män 53 %.

I december 2019 hade universitetet 4 059 medarbetare, vilket omräknat motsvarar 3 597 årsarbetare. Detta är en ökning med 103 årsarbetare jämfört med 2018. Av det totala antalet årsarbetare utgjorde antalet tillsvidareanställningar 2 374 (66 %) medan antalet tidsbegränsade anställningar uppgick till 1 223 (34 %). Kategorin kärnkompetens (lärare och doktorander) har ökat med 65 årsarbetare sedan 2018. Ökningen fördelar sig jämt mellan lärare och doktorander.

Det ekonomiska resultatet för 2019 visar ett överskott på 74 mnkr, vilket motsvarar knappt 2 % av intäkterna. Överskottet fördelar sig som ett underskott inom utbildning med 21 mnkr inom utbildning och ett överskott på 96 mnkr inom forskning. Under året ökade intäkterna med 3 % (varav bidragsintäkterna ökade med 4 %) medan kostnaderna ökade med 5 % jämfört med föregående år. Verksamhetsgrenarnas andel av LiU:s finansiering är 42 % utbildning respektive 58 % forskning. Det innebär att forskningens andel har ökat med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Den bidragsfinansierade forskningen är alltjämt större än den anslagsfinansierade.

Hela Linköpings universitets årsredovisning 2019

Här hittar du fler uppgifter