Att arbeta med historiska arkiv

De historiska arkiven i Sverige går tillbaka ända till medeltiden och berättar om samhällsutveckling och offentlig förvaltning men också om personliga öden. De är en skatt att ösa ur men det gäller att veta var du ska börja.

Här tar kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” sin utgångspunkt som blickar bortom enstaka mantalslängder och kyrkböcker. Vad kan de statliga arkiven berätta om samhällsutvecklingen och människors villkor genom tiderna? Och vilka frågor kan du finna svar på i domkapitel och kronofogdelängder?
 
Sverige har en lång tradition av offentlig förvaltning och arkiv. Staten var före 1863 den enda aktören i förvaltningen, men när kommuner och landsting skapades överflyttades vissa funktioner och deras arkiv till dem. Riksarkivet har ansvar för det statliga arkivmaterialet och förvarar idag cirka 75 mil handlingar.
 
Kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” gavs för första gången hösten 2016 av Linköpings universitet i samarbete med Landsarkivet i Vadstena. Landsarkivet i Vadstena är en av Riksarkivets avdelningar och en av landets största arkivdepåer med närmare sex hyllmil arkivhandlingar från medeltiden fram till våra egna dagar. Här har arkivmaterial för Östergötland, Småland och Öland samlats.

Kursinnehåll

I kursen fördjupas den studerandes kunskaper om historiska arkiv och förmågor att orientera sig i och använda dessa.
 
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur det offentliga arkivväsendets historiskt växt fram och hur det är organiserat. Vilka lagar och regler har styrt arkivens uppbyggnad under åren?
 
Kursen handlar också om hur olika tiders arkiv, som en del av vårt kulturarv, ska förstås och tolkas. Du får kunskaper om hur du kan använda arkiven och vilka frågor du kan få svar på. Du får också träna dig i att läsa och tolka äldre handstil.
 
Under kursen jobbar du med ett eget projekt som du själv utformar i samråd med din handledare. På plats på Landsarkivet har du tillgång till historiskt källmaterial som du använder inom ditt projekt.
 

Kursplan

Kursmoment

  • Förvaltnings- och arkivvetenskap (6,0 hp)
    Momentet ger grundläggande kunskaper om hur olika arkiv bildats samt det juridiska ramverk dessa regleras av.
  • Arkiv som historiskt källmaterial (7,5 hp)
    Momentet belyser frågor om samt användbarhet av historiskt källmaterial i relation till specifika forskningsfrågor. Här ges även en bild av hur användandet av historiska källor förändrats över tid.
  • Paleografi – handstilsläsning och tolkning (1,5 hp)
    Momentet ger träning och inblick i att läsa och tyda äldre handstil samt kunskaper om hur denna förändrats över tid.

Studieformer

Undervisningen äger rum i landsarkivets lokaler på slottet i Vadstena. Undervisningstillfällena hålls en gång i månaden och på helgtid vid fem tillfällen, med start lördag klockan 10 och avslut söndag klockan 15. Det gör att du kan kombinera kursen med jobb eller andra studier. Mellan undervisningstillfällena jobbar du med ditt egna projekt med handledning. Vid den sista kursträffen redovisar kursdeltagarna sina projekt.
 

Vem är du?

Den här kursen riktar sig till dig som undervisar inom historia och som på det här sättet vill fördjupa dina ämneskunskaper eller skapa ett eget undervisningsmaterial inom grund- och gymnasieskolan. Den vänder sig också till dig som studerar, arbetar som arkivarie, historiker eller forskare. Eller så finns du inom kultur- och museisfären och vill hitta källmaterial till ett särskilt projekt. Vi vänder oss också till dig som ägnar dig åt släktforskning eller hembygdsforskning, liksom lokalhistoriska projekt.
 

Frågor?

Kontakta Lasse Kvarnström eller Lisa Larsson.

Mer information och anmälan

Att arbeta med historiska arkiv

Kontakt

Historia