Vi kartlägger kvalitets-professionens roll, utarbetar rekommendationer för vad kvalitets-professionen ska ha för kompetenser samt vilken roll denne bör ha i en organisation.

Svensk konkurrenskraft kräver ständig förbättring och utveckling av produkter, tjänster och processer. För att lyckas är förmågan till kvalitetsutveckling avgörande för dagens organisationer. I detta interaktiva forskningsprojekt utvecklas kunskap om hur effektivt kvalitetsarbete kan organiseras. 

Projektets syfte och design

Syftet med projektet är att kartlägga kvalitets-professionens roll och utarbeta rekommendationer för vad kvalitets-professionen och särskilt kvalitetschefen ska ha för kompetenser och vilken roll denne bör ha i en organisation. Genom att använda enkäter, kvalitativa intervjuer samt återkommande interaktiva workshops är ambitionen att beskriva och analysera förutsättningar, mandat och nödvändiga kompetenser för dagens och morgondagens professionella inom kvalitetsutveckling.

Nyttiggörande av resultat

Fyra större organisationer i privat och offentlig sektor deltar i detta forskningsprojekt. Utifrån ett antal definierade kvalitetsutmaningar och en jämförelse med en internationell syn på kvalitets-professionen samproduceras nya praktiskt tillämpbara kunskaper tillsammans med organisationerna. Projektet pågår från våren 2016 till hösten 2017.

Relevans och förväntade effekter

Kvalitets-professionen är under förändring. Från ett traditionellt fokus på styrning, kontroll och uppföljning handlar dagens kvalitetsarbete mer om att möjliggöra organisatorisk förändring genom utveckling, ledarskap och strategiskt inflytande. Detta medför en ny syn på vilka kompetenser som krävs för att uppnå detta.

Medverkande parter

  • AstraZeneca
  • Försäkringskassan
  • AB Volvo
  • Volvo Car Corporation
  • Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)
  • Rimaster AB

Forskare

Om HELIX