Här undersöker vi om det är möjligt att använda algoritmer inom maskininlärning för att hitta och härleda nya optimerings-algoritmer som fungerar bättre än de som idag är designade manuellt.
Planering, beslutsfattande och prediktiv reglering av autonoma system, som också innefattar maskininlärning, är alla baserade på avancerade optimeringsmetoder. Valet av algoritm för optimeringen och de parametrar man väljer görs fortfarande manuellt, även om ramverk som disciplinerad konvex optimering, som cvx och YALMIP, har inneburit framsteg inom automatisering av konvex optimering.

Disciplinerad konvex optimering är ett bekvämt sätt att använda generella algoritmer för konvex optimering. Valet av algoritm och inställningen av parametrar är dock fortfarande en komplicerad process för såväl stor-skalig konvex optimering, distribuerad eller ej, som för icke konvex optimering. Det finns även ett antal ekvivalenta formuleringar av optimeringsproblemet som påverkar effektiviteten i beräkningarna.

För att komma förbi dessa svårigheter undersöker vi om det är möjligt att direkt lära sig dessa optimeringsalgoritmer och vilken som är den bästa formuleringen via experiment och simuleringar. Det vill säga att vi använder maskininlärningsalgoritmer för att hitta och härleda nya optimeringsalgoritmer som fungerar bättre än de som är designade manuellt.

Forskare

Extern partner

Professor Bo Wahlberg, KTH

WASP forskning inom optimering