Barninitierade samtal kring naturvetenskap

Samspel är en grundläggande del av barns lärande. I detta
forskningsprojekt studeras miljöns och de pedagogiska hjälpmedlens betydelse för barns frågor och funderingar kring naturvetenskap.

Barninitierade samtal kring naturvetenskap

Särskilt fokus läggs på yngre barns möte med mer avancerad naturvetenskap, sådan de inte förväntas kunna enligt läroplanen. Genom att använda video-observationer från barns samtal kring evolution studeras deras interaktion och resonemang. Ökad kunskap om barns möjligheter att på egen hand argumentera kring naturvetenskapliga fenomen ger viktig kunskap till hur lärare i skolan kan planera för naturvetenskapliga verksamheter i skolan. Det visar sig inte sällan att barn är kapabla till mer avancerade resonemang och interaktion än de förväntningar som finns på dem i form av läroplanens mål och centrala innehåll.

Ansvarig forskare

Relaterat innehåll