Bordlagt ärende om oredlighet

Våren 2015 riktades en anonym anmälan om bristande redlighet i en forskningsstudie inom regenerativ medicin vid Linköpings universitet. Medicinska fakulteten tillsatte en oberoende extern granskningsgrupp. Nu konstaterar granskningsgruppen att det bland annat finns brister i dokumentationen och att vissa bestämmelser åsidosatts.

Den studie som ärendet gäller innefattar transplantationer av biosyntetiska hornhinnor på patienter i Ukraina. En anonym anmälare ansåg i en skrivelse till universitetet att forskningsledaren gjort sig skyldig till brister i hantering och dokumentation av studien. Bland annat skulle det material som använts för att tillverka implantaten ha varit av tvivelaktig kvalitet.

Ledningen för medicinska fakulteten uppdrog åt en grupp med tre professorer vid Karolinska Institutet och Umeå universitet att granska ärendet.

I sitt yttrande är granskarna bland annat kritiska till att kompositionen och tillverkningen av materialet ändrats under projektets gång, utan att detta har anmälts eller blivit föremål för nya ansökningar till Läkemedelsverket. Det innebär att gällande bestämmelser åsidosatts.

I sin svarsskrivelse tillbakavisar forskargruppens ledare granskarnas yttrande och menar att det innehåller otydliga och svepande formuleringar och att man inte tagit hänsyn till allt utredningsmaterial. Forskargruppen menar också att beslutet om studien i Ukraina togs av ukrainska ögonkirurger och var godkänd av den ukrainska etiknämnden.

– Utredningen uttrycker alltså viss kritik mot forskargruppens agerande, säger Johan D Söderholm, dekanus för Medicinska fakulteten.

– Det återstår dock en del oklarheter och vi är alltså inte klara med bedömningen. Under den senaste veckan inkom också ytterligare en anmälan som adderar utredningsmaterial. Vi har därför givit granskningsgruppen i uppdrag att fortsätta sitt arbete, säger Söderholm.

Styrelsen för Medicinska fakulteten beslutade vid dagens sammanträde att bordlägga ärendet i väntan på den kompletterande utredningen. Beslut kommer därför att fattas vid nästa styrelsemöte 3 mars. Utifrån detta är det sedan upp till universitetets rektor att besluta om eventuella åtgärder.

Nästa artikel i detta ärende