Brant uppförsbacke för järnvägstransporter

Stora miljövinster finns att hämta om en större andel transporter flyttas från lastbil till järnväg. Men gamla föreställningar lever kvar och tågtransporter anses vara olycksdrabbade, dyra och dras med ständiga förseningar, visar Martin Heljedal i sin licentiatavhandling i bygglogistik.
JärnvägstransporterFoto: Photographer: John KirkDe tunga lastbilarna blir onekligen allt snålare, men med det ökade transportarbetet och den lägre fyllnadsgraden förväntas ändå koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken öka de närmaste åren.

I Sverige går 63 procent av de tunga transporterna på väg och 37 procent på järnväg, jämfört med exempelvis USA, som visserligen har mer gynnsamma geografiska förutsättningar för järnvägstransporter, där lastbilar står för 40 procent och tågen för 46 procent. Martin Heljedal har i sin licentiatavhandling undersökt vilka faktorer som ligger bakom företagens beslut att använda sig av lastbilstransporter framför kombinerade, multimodala, transporter där godset går de långa sträckorna på järnväg och fraktas till och från terminalen med bil.

Bästa miljövalet

Ser man bara till miljöaspekterna borde järnvägen vara ett solklart val. Även med el producerad i de sämsta fossileldade kraftverken är järnvägstransporter vida mer miljövänliga än lastbilstransporter. Men även andra faktorer spelar naturligtvis in, som kostnaden, attityder och vilka risker man upplever att de olika transportsätten har.
Martin Heljedal
Martin Heljedal har studerat ett stort antal företag med hjälp av en enkätundersökning, och även specialstuderat ett företag som tillverkar prefabricerade betongelement. Alla företagen har den fördelen att de har sin verksamhet i närheten av en järnvägsterminal, avståndet har inte varit mer än sextio kilometer.

Företagen upplever att det är för stora risker med järnvägstransporter, exempelvis risker för förseningar och olyckor. Attityden till de multimodala transporterna är också negativ eftersom man utgår ifrån att omlastningen är krånglig och kostar pengar.

– Att företagen har den här inställningen, trots att de är belägna så nära ett logistikcentrum, är förvånande och tyder på en viss okunskap om tågtransporter. Tyvärr är det ett stort hinder för utvecklingen av mer miljöanpassade transporter, säger Martin Heljedal.

Licentiatavhandlingen är en första del i det forskningsprojekt som så småningom ska leda till en omfattande simuleringsmodell som ger en tydlig bild av hur andelen kombinerade transporter kan ökas för att bidra till ett mer hållbart samhälle och samtidigt hålla nere transportkostnaden.

Andra licen i bygglogistik

Martin Heljedals licentiatavhandling är den andra i ordningen från den grupp som bedriver forskning inom bygglogistik vid Avdelningen för kommunikations- och transportsystem, Linköpings universitet, Campus Norrköping. Martin Heljedal är också en del av Brains and Bricks, ett forskningscentrum som bedriver behovsmotiverad forskning i nära samarbete med kommuner och företag i byggbranschen, med målet att skapa en effektivare byggprocess.

– Avhandlingen visar på ett tydligt sätt vilka miljömässiga vinster det kan finnas i att välja rätt kombination av transportslag, men också vilka ekonomiska hinder som måste övervinnas för att ändra etablerade strukturer. Speciellt intressant med detta projekt är att vid sidan av företagen har också Katrineholms kommun deltagit i projektet och visat att även kommuner kan spela en viktig roll för att skapa långsiktigt hållbara transporter inom byggbranschen, säger Martin Rudberg, som innehar L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik och som leder bygglogistikgruppen vid Linköpings universitet.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning i bygglogistik Visa/dölj innehåll