En central fråga i projektet är vilka förutsättningar som möjliggör respektive begränsar chefers lärande och utveckling av ledarskap i det dagliga arbetet.

Äldreomsorgen i Sverige genomgår förändringar som utmanar äldreomsorgsverksamheten: t.ex. nya styrnings- och ledningsprinciper, ökade krav från omsorgstagare, behov av kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning och en ökad andel äldre i befolkningen. För att kunna möta dessa utmaningar och uppnå god vårdkvalitet behövs kompetenta chefer som vill stanna i chefsrollen och utvecklas på arbetsplatsen. Chefer inom äldreomsorgen har vanligen olika yrkes- och utbildningsbakgrund och utifrån tidigare förvärvad kompetens går det att anta att chefer till stor del lär sig chef- och ledarskap i sitt dagliga arbete. Forskning om chefers möjligheter till lärande i det dagliga arbetet är idag mycket begränsad.

Projektets syfte och design

En central fråga i detta interaktiva forsknings- och utvecklingsprojekt är vilka förutsättningar som möjliggör respektive begränsar chefers lärande och utveckling av ledarskap i det dagliga arbetet? Intervjuer har genomförts med drygt 40 verksamhets-/enhetschefer verksamma inom hemtjänst eller särskilt boende i privat och offentlig sektor. Projektet finansieras delvis av fakultetsresurser och utgör grunden för en doktorsavhandling som planeras presenteras 2021.

Relevans och förväntade effekter

Projektet avser bidra med ökad kunskap om chefers möjligheter till lärande och utveckling av ledarskap samt hur det är att vara chef i en kvinnodominerad verksamhet som äldreomsorgen. Denna kunskap kan nyttjas till att forma kompetensutvecklingsinsatser för chefer och därmed även förbättringar av vårdens kvalitet inom äldreomsorgsverksamheter.

Nyttiggörande av resultat

Återkoppling till deltagande verksamheter pågår. Projektet kommer att vidareutvecklas tillsammans med deltagande verksamheter.

Medverkande parter

  • Motala kommun
  • Norrköpings kommun
  • Två privata vårdutövare

Forskare

Om HELIX