Kommunal ekonomi

God ekonomisk hushållning och långsiktig planering

Ekonomin är den röda tråden inom den kommunala verksamheten. Budgeten är planen för arbetet och ekonomin påverkar administrationen och hur verksamheten organiseras, styrs och följs upp. 

Finansieringen är ett problem för många kommuner. Det ställer stora krav på god ekonomisk hushållning och att uppnå en balanserad budget och stabil ekonomi är såväl en målsättning som en fortlöpande utmaning. Det gäller inte minst den långsiktiga planeringen av utgifter över mandatperioder, tekniska språng och demografiska förändringar.

Centrum för kommunstrategiska studier bjuder in till höstens seminarieserie som äger rum i Norrköping, Motala och Kisa. Vi vänder oss till kommunala politiker och tjänstepersoner; forskare, studenter och andra personer som har intresse av de kommunala strategiska frågorna. 

Varmt välkommen!

Knapp för anmälan

Program

NORRKÖPING 3 OKTOBER:

Eva Mörk, professor, Uppsala univeritet. Foto: Hervé Nicoloff Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Foto HERVE NICOLOFF

Finansiella utmaningar och potentiella lösningar

Hur ska välfärden finansieras i framtiden? Kommunerna står inför en stor utmaning som Konjunkturrådets rapport 2019, ”Kommunernas framtid” behandlar och som seminariet tar sin utgångspunkt i. Vilka potentiella strategier skulle kunna bidra till att upprätthålla en fortsatt god ekonomi i landets kommuner? Inte minst de mindre och krympande kommunerna kämpar för att lösa välfärdsuppdraget.

Föreläsare: Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och som leder SNS Konjunkturråd som skrivit rapporten. Hon forskar inom politisk och offentlig ekonomi.

Tid: Torsdag 3 oktober, klockan 13.30 till senast klockan 16.00.

Plats: S:t Olofssalen, Rådhuset, Norrköping.

 
 
 
MOTALA 14 NOVEMBER:

Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet. Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU). Foto Adam Haglund/Apelöga

God ekonomisk hushållning på gott och ont

Alla kommuner ska sträva efter att uppnå god ekonomisk hushållning, men forskningen visar att vägarna dit varierar, liksom resultatet. Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl med denna strävan. Varför? Och hur skapas förmåga att anpassa och skapa en helhetssyn för att uppnå den goda ekonomiska hushållningen? Kan rent av strävan efter god ekonomisk hushållning föra med sig nackdelar, givet det uppdrag man har gentemot invånarna? 

Föreläsare: Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet som undersökt vilka faktorer som bidrar till god ekonomisk hushållning i kommuner med färre än 50 000 invånare. 

Tid: Torsdag 14 november, klockan 13.30 till senast klockan 16.00.

Plats: KS-salen, Kommunhuset i Motala.

 
KISA 12 DECEMBER:

Robert Jonsson, ekonomie doktor vid Centrum för kommunstrategiska studier. Foto Anna Valentinsson

Stabil ekonomi i samhällsbygget

Befolkningstillväxt, förändrade bosättningsmönster och ett stort behov av att förnya infrastrukturen har förändrat villkoren i de svenska kommunerna. Samhällsbyggandet har blivit allt viktigare, för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen är prioriterade frågor som direkt kopplar till ekonomin. Hur ska kommunerna tänka för att få ekonomin att hålla över tid?

Föreläsare: Robert Jonsson, ek. doktor, vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Med utgångspunkt i sin forskning om hantering av anläggningstillgångar diskuterar Jonsson hur långsiktigt stabil ekonomi kan underlättas.

Tid: Torsdag 12 december, klockan 13.30 till senast klockan 16.00.

Plats: Oxen i Leoparden (f.d. Kisa folkets hus) Enebygatan 10 i Kisa.