En hållbar framtid

CKS seminarieserie VT 2019 handlar om klimat, omställning och anpassning.

Hur kan hållbar samhällsutveckling förstås och hanteras inom lokal offentlig politik och förvaltning? Till vårens seminarieserie bjuder vi in forskare, politiker och tjänstepersoner för att mötas och diskutera de kanske mest angelägna frågorna för samhället att hantera: en hållbar utveckling där Agenda 2030 och klimatförändring står i centrum. Varje region och kommun kan bidra till hållbarhet men måste också kunna hantera de nya situationer som det förändrade klimatet redan börjat framkalla.

Varmt välkommen!

Seminarium 1: Vadstena torsdag 7 mars 

Så kan kommunen vara motor i ett lokalt Agenda 2030-arbete

Kommuner är viktiga myndighetsutövare och konstanter i lokalsamhället, vilket gör att de har en unik möjlighet att bidra till en mer hållbar utveckling. Sara Gustafssons forskning handlar om hur kommunen kan fungera som en motor för det lokala hållbarhetsarbetet och hur strategier kring hållbarhetsarbete kan utformas. Hon kommer att tala om hur målsättningarna i FN:s Agenda 2030 kan implementeras i en lokal kontext och hur viktigt det är med samverkan mellan olika aktörer på såväl lokal som regional nivå. 
Agenda 2030 omfattar social och ekonomisk hållbarhet liksom aspekter som har att göra med ekologisk hållbarhet. Från regeringen finns förväntningar att varje lokal politisk administration ska implementera Agenda 2030 i sitt förändringsarbete och därigenom bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Föreläsare: Sara Gustafsson, biträdande professor vid avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Lästips: Lokal implementering av Agenda 2030 och Globala målen: en kort översikt av regioners och kommuners erfarenheter 

Tid: Torsdag 7 mars, klockan 13.30 till senast klockan 16.00.

Plats: Medborgarsalen i Rödtornet, Storgatan 31, vån 2, Vadstena.

 
Seminarium 2: Valdemarsvik torsdag 11 april

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Under seminariet reder vi ut begreppen och exemplifierar vad sådant arbete kan innebära i praktiken. Att besluta om mål för klimatarbetet är bara början, att säkerställa implementeringen är avgörande och under seminariet behandlas ett antal knäckfrågor.

Sofie Storbjörks forskning problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? 

Föreläsare: Sofie Storbjörk, universitetslektor vid tema miljöförändring vid Linköpings universitet.

Lästips: Kommunerna och klimatomställningen. Lärdomar om klimatfrågans integrering i lokal policy och planering. CSPR forskningsrapport 2017:01.

Tid: Torsdag 11 april, klockan 13.30 till senast klockan 16.00.

Plats: Stora Studion i Funkishuset, Garvaregatan 3, Valdemarsvik.

 

Seminarium 3: Linköping torsdag 9 maj

Bortom BNP-tillväxt – framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad

Hur skulle ett samhälle som inte bygger på tillväxt kunna se ut? Vad skulle det kunna innebära? Förväntningarna på ekonomisk tillväxt är djupt rotade i vårt samhälle, men samtidigt riskerar miljöproblemen att öka i takt med med ökad konsumtion och produktion. Om målet istället är att uppnå miljö- och klimatmål och att skapa förutsättningar för människors välbefinnande och rätt till exempel boende och utbildning, vilka möjligheter öppnas då? 

Frågorna har undersökts av Åsa Svenfelt och de andra forskarna i forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt” som utmanar normen med ekonomisk tillväxt och konsumtion. Projektet ger ett visionärt perspektiv på hur samhället skulle kunna organisera arbetet med klimatomställning, där fyra scenarier utvecklats: 1) kollaborativ ekonomi, 2) lokal självförsörjning, 3) automatisering för livskvalitet och 4) cirkulär ekonomi i välfärdsstaten. Under seminariet kommer presentation av scenarierna att varvas med diskussioner i smågrupper. 

Föreläsare: Åsa Svenfelt, docent vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Lästips: Framtider bortom BNP-tillväxt, slutrapporten från forskningsprojektet. Det finns också sammanfattat i en broschyr.

Tid: Torsdag 9 maj, klockan 13.30 till senast klockan 16.00.

Plats: Domaren, utbildningsförvaltningen i Linköping, Apotekaregatan 13C.

Knapp för anmälan

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Tidigare seminarieserier
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll