Konsekvenser av demografisk och organisatorisk mångfald

Forskningsprogrammet studerar hur migration och urbanisering påverkar typen av organisationer. Det ingår ett flertal delstudier om hur urbanisering och migration påverkar organisatorisk mångfald i regioner, branscher och i samhället i stort samt konsekvenserna av sådan förändring för organisationernas funktionssätt och anställdas karriärer.

Skor i olika färger och former som bildar en ring

Detta forskningsprogram studerar hur migration och urbanisering påverkar typen av organisationer. En mångfald av organisationer (offentliga, privata och idéburna) har framhållits som betydelsefullt för att överbrygga ekonomiska chocker och för att kunna erbjuda mer varierade karriärvägar för arbetstagare. Trots detta saknas i stort sett teoridrivna försök att modellera hur demografisk förändring påverkar mångfalden av organisationer i samhället samt konsekvenserna för såväl organisationers utveckling som arbetstagares karriärer.

Organisatorisk mångfald kan studeras inom och mellan regioner, branscher eller i samhället i stort. I programmet ingår ett flertal delstudier om hur urbanisering och migration påverkar organisatorisk mångfald i regioner, branscher och i samhället i stort samt konsekvenserna av sådan förändring för organisationernas funktionssätt och anställdas karriärer.

Forskning om demografisk mångfald inom organisationer har främst fokuserat på variabler såsom kön, ålder, utbildningsbakgrund och etnicitet. Antagandet är att demografisk mångfald berikar organisationer genom att påverka medarbetarnas psykologiska mångfald, ett antagande som ofta är förenklat. Två delstudier undersöker därför hur demografisk förändring påverkar den kognitiva och kulturella mångfalden inom privata organisationer. I samtliga delstudier undersöker jag samtidigt medarbetarnas demografiska mångfald.

Organisationssociologi hävdar att individers olika typer av karriärmöjligheter står i proportion till mångfalden av organisationer i samhället: när mångfalden bland organisationer är hög är många olika karriärvägar möjliga. När mångfalden bland organisationer är låg kommer individer selekteras tidigt i sin karriär baserat på förmågor, social bakgrund och tur, vilket leder till kumulativa fördelar för resursstarka och lyckosamma individer. En av pusselbitarna i den samhällspolitiska diskussionen kring ekonomisk ojämlikhet kan således utöver standardförklaringar såsom teknisk förändring, 'sekulär stagnation', stigande avkastning på kapital eller svag ekonomisk omfördelningspolitik, härröras från ett organisationsfenomen; nämligen en växande homogenisering av typen av organisationer i samhället. 

Forskningsprogrammet finansieras av Kungliga Vitterhetsakademin.

Relaterad forskare
Visa/dölj innehåll

Om IAS
Visa/dölj innehåll