Hantering av VFU i samband med Covid 19

Direktiv för VFU-kurs

Under den pågående pandemin, så tvingar vi ingen att gå ut på VFU, men så långt det är möjligt och så länge skolor och förskolor tar emot studenter, erbjuder vi VFU-platser till våra studenter.

Att göra VFU innebär inte ”att gå ut och fixa sina uppgifter och x antal lektioner”, utan VFU innebär så mycket mer. Det handlar om att tränas i att ”vara lärare fullt ut”. Det är så pass få veckor under utbildningen som studenten har möjlighet att träna och utveckla de olika lärarförmågor som hen sedan ska klara sig på under ett helt arbetsliv. För de flesta innebär redan första jobbet ett 100% ansvar för en klass inklusive föräldrakontakter och samverkan med övriga inom skolan - med allt vad det innebär. Många studenter får en utmanande start på ”första jobbet” och därför är vi angelägna om att studentens VFU-dagar verkligen ska komma studenterna till del för att rusta dem så mycket som möjligt. På grund av pandemin kan det ibland bli så att enstaka dagar inte kommer att kunna genomföras/tas igen. Det är då viktigt att tänka på att det inte är studenten eller handledaren som ytterst ansvarar för hur detta ska hanteras, utan alltid examinator.

Gäller alla studenter

 • Student som är frisk och inte har några förkylningsliknande symptom genomför planerad VFU utifrån respektive skolas, fritidshems och förskolas bestämmelser. Det kan även innebära anpassning av arbetssätt och arbetsformer såsom t.ex. digital verksamhet eller undervisning förlagd utanför ordinarie skoltid.
 • Student som avbryter sin VFU (p.g.a. sjukdom eller annan orsak) meddelar handledare och VFU-kursansvarig som i sin tur informerar VFU-koordinator. Om en skola stänger och du inte kan fortsätta din VFU meddelar du kursansvarig.
 • Om du som student planerar frånvaro, t.ex. på grund av att du tillhör en riskgrupp, ska du kontakta VFU-kursansvarig.
 • Trepartssamtal kan ske via Skype, Zoom eller motsvarande om besökande Campuslärare inte kan eller bör delta på plats. Trepartssamtal kan alltså ske utan att Campusläraren genomför besök i en undervisningssituation. VFU-seminarier ska ske på distans i så stor omfattning som möjligt.
 • Vänd dig till VFU-kursansvarig eller examinator om du har individuella frågor och till VFU-teamet om du har generella frågor om VFU. Kontaktuppgifter hittar du på VFU-hemsidan.

Gäller studenter som är ute på skolor som går över till distans- och fjärrundervisning

 • Studenten uppmanas att i den mån verksamheten tillåter, delta i det arbete som detta innebär för skolorna i fråga. Om sådan möjlighet inte finns, meddelar studenten kursansvarig lärare.
 • Under rådande omständigheter är det inte säkert att studenten ges möjlighet att prövas i relation till samtliga mål. Examinator bedömer vilka mål som är möjliga att examinera.

Gäller handledare

 • Målet är att VFU:n ska genomföras, men med anpassning till de nya förutsättningar som orsakas av Covid-19.
 • Om VFU:n måste avbrytas innan VFU-perioden genomförts i sin helhet, ombeds handledare att fylla i omdömesformuläret så långt som möjligt och skicka in det till VFU-kursansvarig enligt instruktioner i dokumentet. Notera närvaro/frånvaro.
 • Om studenten inte hunnit uppnå några mål, skickar handledaren ett mail till VFU-kursansvarig och informerar om detta.

Examination

Direktiv för examination i de fall VFU-kurs inte kan fullföljas

Att VFU-kurs inte kan fullföljas kan ha flera orsaker. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att skola/fritidshem/förskola hålls stängd.

 • Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs 
  Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela VFU-perioden inte är genomförd. Student som inte når ett eller flera mål kan efter överenskommelse med examinator och handledande lärare på VFU-skolan komplettera med överenskommet antal dagar för att nå resterande mål när så är lämpligt efter ordinarie VFU-periodens slut. Därefter sätter examinator betyg. I de fall studenten uppnår VFU-kursens samtliga mål behöver inte komplettering av ej genomförda VFU-dagar till följd av Covid-19 ske.
 • Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs 
  Student som ej nått samtliga VFU-mål, kommer att ges möjlighet att öva och prövas på resterande mål under kommande VFU-perioder. Observera dock att varje fall kommer att bedömas individuellt och att andra lösningar kan komma att tillämpas. Vilka lösningar som kommer att bli aktuella beror på hur situationen utvecklas och vilka beslut som fattas av universitetet och andra myndigheter.

Om en skola eller förskola stänger

 • Om en skola eller förskola stänger ner på grund av pandemirelaterade orsaker ska studenten initialt följa de anvisningar som kommer från rektor/handledare/samordnare. Det kan i vissa fall även innebära att studenten uppmanas att sätta sig i karantän, för att hindra eventuell smittspridning. Det kan också innebära att studentens VFU-placering flyttas till en annan skola/förskola.
 • Om handledaren anser att VFU kan bedrivas digitalt under nedstängningen, och kan erbjuda studenten fortsatt VFU, fortsätter studenten VFU:n.
 • Om handledaren inte anser att VFU kan genomföras under nedstängning, eller handledaren själv insjuknar och ingen ersättare kan erbjudas, kommer studentens VFU att pausas till dess att skolan öppnar igen. Under tiden uppmanas studenten att ägna sig åt att förbereda sig inför kommande studier (inläsning av litteratur etc.). VFU-dagarna återupptas när skolan öppnar igen och de dagar som studenten ev. behöver komplettera efter ordinarie VFU-periods slut planeras in i samråd med handledaren. OM det rör sig om enstaka dagar och studenten redan anses ha nått måluppfyllelse gällande samtliga VFU-mål i kursen, så kan kursansvarig, efter samråd med handledaren, besluta om att resterande dagar inte behöver genomföras.
 • Om en student, av examinator, inte anses nå kursens mål och samtliga dagar har utnyttjat, kommer VFU-betyget att bli U och en ny VFU-period (om-examination) erbjudas studenten.

Om du inte kan fullfölja VFU

Råd till student som av olika skäl inte kan fullfölja sin VFU-period

Vi uppmanar dig att om möjligt och utifrån egna förutsättningar erbjuda dina tjänster för skolor, fritidshem och förskolor eller annan samhällsverksamhet. Dokumentera noggrant det du gör för att möjliggöra eventuell senare validering av vissa kursmål. Utgå gärna från målformuleringar i aktuellt omdömesformulär. Dokumentera t.ex. planeringar, undervisningsinsatser och utvärderingar, och för loggbok med reflektioner över lärandesituationer och händelser. Se fler exempel i Professions- och utvecklingsguider.

Använd eventuella ”hemmadagar” till följd av exempelvis en lättare förkylning eller en stängd skola, så VFU-kreativt du kan. Fråga handledaren om du kan bistå med någon form av bedömning och/eller planering. Ta tillfället i akt att själv planera något som du kan ha glädje av när du kommer tillbaka, alternativt under nästa VFU. Testa att skapa ditt första /dina första flipped classrooms, etc.

Kontakt