Debatten om Vårdens alltför svåra val

Prioriteringscentrums rapport "Vårdens alltför svåra val" från 2007 har skapat debatt. Det var ett uppdrag från Socialstyrelsen att kartlägga prioriteringsarbetet i landet och analysera om det finns problem i tillämpningen av riksdagens riktlinjer.
Här redovisar vi några inslag från denna debatt.

Bakgrund

I april 1997 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården. I korthet innebär beslutet att prioriteringar fortsättningsvis ska bygga på etiska principer och dessutom vara öppet redovisade och systematiska. Riksdagens beslut utgick från de förslag som lämnades av den parlamentariska statliga prioriteringsutredningen som slutrapporterade 1995 genom ”Vårdens svåra val” (SOU 1995:5). Riksdagsbeslutet omfattar förutom de etiska principerna även andra former av riktlinjer för hur prioriteringar i hälso- och sjukvård ska bedrivas. Det har dock visat sig att många berörda är osäkra på hur de ska tolka riksdagens riktlinjer för prioriteringar, vilket försvårar landstingens prioriteringsarbete.


Regeringsuppdraget

I december 2005 gav regeringen ett uppdrag till Socialstyrelsen att dels kartlägga på vilket sätt hälso- och sjukvårdens huvudmän arbetar med prioriteringar och dels utvärdera hur arbetet överensstämmer med intentionerna i riksdagens beslut och det som sägs i hälso- och sjukvårdslagen om prioriteringar. Som ett led i detta arbete fick Prioriteringscentrum ett uppdrag:
• att genomföra en sådan kartläggning
• att på grundval av kartläggningen och annat relevant material analysera om det finns problem i tillämpningen av riksdagens riktlinjer och i så fall föreslå förändringar och förtydliganden.

Prioriteringscentrums kartläggning, analys och förslag finns redovisade i "Vårdens alltför svåra val? - Kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har därefter publicerat sin analys och slutsatser av rapporten i skrivelsen "Prioriteringar i hälso- och sjukvården" som sedan överlämnades till regeringen.


Den efterföljande debatten

Delar av innehållet i Prioriteringscentrums rapport har senare i olika former uppmärksammats och diskuterats. Bland annat har Statens medicinsk-etiska råd (SMER) kommenterat rapporten. Vi redovisar här några exempel från denna debatt inklusive inlägg från medarbetare i Prioriteringscentrum.