Detta är NATDID

NATDID:s uppgift är att stödja skolutvecklingen på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan. 

Målet med detta är att lärare ska kunna omsätta ämnesdidaktisk forskning i praktiken och därigenom låta skolan vila på en vetenskaplig grund. NATDID inrättades efter ett regeringsbeslut i februari 2014.

Centrumet finns vid Linköpings universitet och leds av en styrelse som består av representanter från såväl skolans värld som från universitetsvärlden. En föreståndare leder centrumets dagliga arbete tillsammans med en biträdande föreståndare och ett antal medarbetare.

En aspekt av att sprida forskning handlar om vilka tillgängliga kanaler som finns för spridning. Digitala arenor är en mötesplats med såväl hemsida som sociala medier där lärare och forskare finns och är aktiva. Det är viktigt för NATDID att finnas där lärare och forskare finns. Samtidigt tror vi också starkt på det personliga mötet. Här blir konferenser, nätverksträffar, workshops och inspirationsföreläsningar några exempel på hur fysiska möten skulle kunna verkställas.

En viktig del av NATDID:s uppdrag är att bygga nätverk för målgrupperna i skolan, inom lärarutbildningen och för relevanta intressegrupper och organisationer. I detta ingår att skapa förutsättningar för långsiktiga relationer och dialog med målgrupperna.

NATDID har också i uppdrag att samordna de fyra befintliga resurscentrumen inom biologi, fysik, kemi och teknik i frågor som rör forskningskommunikation.

Ladda ner Fastställande av instruktion för NATDID samt förordnande av styrelseledamöter (pdf)

KontaktVisa/dölj innehåll