Distribuerade autonoma system för positionering och kartering

Målet för projektet är att skapa en karta över radiotäckningen för distribuerade radiosystem inom ett område och sedan använda kartan för positionering.
Idag har vi distribuerade radiosystem överallt, från globala navigationssystem, GNSS, till mobila radiosystem och lokala nät. Många positioneringssystem är baserade på ett eller en kombination av flera av systemen, där de mottagna radiosignalerna analyseras hos mobilanvändaren för att avgöra positionen.

SensorfusionIllustration till hur radiosignaler når mottagaren på olika vis beroende på de olika effekter som orsakas av reflektioner från väggarna. De grundläggande måtten är uppdelade på mätning av tid och signalstyrka. I detta projekt vill vi utöka mätningarna med att också ta in tidsberoendet i signalstyrkan, PDP (power delay profile), för att få en djupare förståelse för de underliggande fenomen som är svåra att uppskatta med nuvarande metoder.

Både mätningarna av tid och signalstyrka påverkas av PDP och här undersöker vi möjligheterna att beräkna positionen med hänsyn tagen även till tidsfördröjningen i systemet och relatera den till hur omgivningen ser ut. På så vis får vi en ökad förståelse för vilka effekter detta ger och fenomenet utnyttjas som en extra informationskälla istället för att vara en störning.

Forskare

WASP sensorfusion forskning