Effektivare triageutbildning behövs

Att prioritera patienter rätt är av stor betydelse både på en skadeplats och på en akutmottagning. Maria Lampis doktorsavhandling från Katastrofmedicinskt Centrum och IKE utvärderar effekten av triagesystem och förmågan hos vårdpersonal och räddningstjänst att sortera och prioritera många svårt skadade före och efter olika triageutbildningar.

Skutsjukvård i korridor

Begreppet "triage" kommer från franskans ord för sortera, och är ett av de första stegen i patientomhändertagande när det råder brist på resurser. Det går ut på att prioritera omhändertagandet utifrån tillgängliga resurser och patienternas vårdbehov. Arbetssättet tillämpas både på skadeplatser och på sjukhuset.

Sverige och Kenya

Tre av fyra studier i Marias avhandling är gjorda i Sverige och den fjärde på en akutmottagning i Kenya där behoven kraftigt översteg resurserna.

– Resultaten visar att det behövs specifika utbildningar i triage, speciellt hos den personal som har bristande vana att sortera och prioritera skadade patienter vid en stor skadehändelse, säger Maria Lampi, som arbetar på Katastrofmedicinskt Centrum i Östergötland.

Avhandlingen visar till exempel att skadade patienter på akutmottagningen i Kenya skulle få vård betydligt snabbare om ett etablerat triagesystem implementerades.

– Vi mätte bland annat tiden från traumapatientens ankomst till ett första omhändertagande av läkare på akuten. Efter jämförelse med ett tidsbaserat triagesystem kunde vi förutse nyttan av detta och föreslå förbättringsåtgärder, säger Maria Lampi.

Skillnad mellan metoder

Triagemetoderna skiljer sig nationellt och internationellt, vilket har medfört svårigheter att utvärdera dem. De prehospitala triagesystemen skiljer sig åt i Sverige, vilket kan skapa praktiska svårigheter. I Norge finns ett utvecklat nationellt system. Ett liknande initiativ vore önskvärt även i Sverige, menar Maria Lampi.

Avhandlingen syftar till att föra fram kunskapen kring triage vid trauma och har fokus på utbildningsinterventioner i triage riktade mot sjukvårds- och räddningspersonal. Resultaten visar på vikten av att, och hur, triageträning genomförs, implementeras och utvärderas.