Efter antagningsbeskedet

Läs och svara på första antagningsbeskedet

När det första urvalet är klart får du ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns att läsa på ”Mina sidor” på antagning.se. Det skickas ut i mitten av juli för höstterminen eller början av december för vårterminen. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara ja för att behålla din plats. (Observera - sommarkurser har inget svarskrav.) Uteblivna eller sena svar leder till att du mister din plats eller reservplacering.

Läs mer om hur du svarar på första antagningsbeskedet

Om du har blivit struken på grund av obehörighet, men nu är behörig kan du göra en återanmälan på de kurser och program som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Läs mer om återanmälan på antagning.se 

Läs andra antagningsbeskedet

I det andra antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Detta antagningsbesked behöver du inte svara på och finns tillgängligt på ”Mina sidor” på antagning.se i början av augusti för ansökningar gällande höstterminen och slutet av december för vårterminen. Har du frågor om reservantagning, registrering, upprop, schema eller kursinnehåll eller vill lämna återbud ska du vända dig direkt till den institution som ger det program eller den kurs som du har sökt till.

Läs mer om andra antagningsbeskedet

Reservantagning

Om du fortfarande är reservplacerad på en utbildning efter urval 2 kan du ändå bli antagen om någon annan lämnar återbud. Reserver på utbildningar och kurser vid Linköpings universitet antas lokalt enligt rangordningen i urvalet. Om du har frågor om reservantagningen ska du vända dig direkt till den fakultet som ger den aktuella utbildningen.

Återbud

Om du är antagen men inte längre är intresserad av utbildningen är det viktigt att du lämnar återbud. Du lämnar återbud genom att följa instruktionerna på Mina sidor på antagning.se.

Terminsstart och registrering

Har du blivit antagen till en kurs eller ett program ska du registrera dig på utbildningen. Det är obligatoriskt, antingen genom webbregistrering eller personligen på institutionen eller centrala studerandeexpeditionen, annars förlorar du din plats.

Registrerar du dig på en kurs innebär det en avsikt att gå kursen den terminen. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte.

Mer information om registrering

Avregistrering

Om du inom tre veckor efter kursstart avbryter studierna ska du meddela kursgivande institution detta. Du blir då avregistrerad och får möjlighet att söka kursen igen vid ett senare tillfälle.

Omregistrering

Om du redan antagits och registrerats på en kurs som du inte slutfört under kurstiden måste du omregistrera dig för att få läsa färdigt. Du kan inte bli antagen till kursen på nytt. Kontakta din institution i god tid om du vill omregistrera dig. Om de studerande blir för många på en kurs kan den som vill omregistrera sig för att delta i undervisningen tvingas vänta till ett senare kurstillfälle.

Mer information om registrering

Terminsstart

Höstterminen börjar normalt omkring 20 augusti och vårterminen omkring 20 januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna.

Här hittar du terminstiderna

Anstånd - att skjuta upp studiestarten

Grundregeln är att du börjar din utbildning den termin som antagningsbeskedet gäller. Men om det finns särskilda skäl kan du ansöka om att få anstånd och skjuta upp studiestarten.

Skäl för ansökan om anstånd

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra speciella omständigheter som till exempel vård av barn. Om du arbetar och inte kan börja studierna därför att ledigheten enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning har skjutits upp kan du också ansöka om anstånd.

Vilka skäl som ger rätt till anstånd hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling.

Till Universitets- och högskolerådets författningssamling

Dina skäl för anstånd prövas individuellt. De ska vara av sådan art att du inte själv kunnat råda över dem. Om du söker anstånd måste du styrka dina skäl med skriftliga intyg. Du kan få anstånd i högst 18 månader. 

Anståndsansökan bör göras så snart hindret för att påbörja utbildningen är bekant, ansökan måste dock inkomma innan registreringsperiodens slut.

Den anståndssökande måste kvarstå som antagen i sista ordinarie urval. För den som antagits i urval 1 betyder det att obligatoriskt JA-svar inför urval 2 måste avges i vanlig ordning.

Anståndsansökan görs på särskild blankett och skickas sedan till Linköpings universitet, Antagningen, 58183 Linköping (gäller för studenter vid Filosofiska fakulteten, Tekniska fakulteten och Utbildningsvetenskap) tillsammans med kopia av antagningsbesked och den dokumentation som styrker åberopat skäl.

Ladda ner blankett för att begära anstånd (gäller Tekniska högskolan, Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap) 

Ladda ner blankett för att begära anstånd (gäller Medicinska fakulteten)

Antagen till LiU?