Möbelkonservering 180 hp, examensarbete.

"3D teknik" - ett komplement till konventionella metoder för bevarande av kulturhistoriska föremål.

Konservering handlar om att vidta åtgärder vilket syftar till att fördröja- och förebygga nedbrytning av kulturhistoriskt material.

I projektet ingår flera fallstudier där vi tar 3D tekniken till hjälp för konservering och restaurering. De olika studierna ställer olika krav på tekniken i form av att kunna skriva ut i specifika material, utskrivningar och uppmätningar vilka ställer krav på precision, skanna olika typer av ytor, val av lämpligt modelleringsprogram för specifik uppgift osv.

Ett samarbete med Stockholms stadsmuseums magasin ingår också där vi har efter studiebesök, tagit fram ett antal prototyper anpassade till förvaring och utställning av föremål. Här är det viktigt att använda lämpligt material för respektive föremål vilket inte verkar skadligt för orginalföremålet över tid.

Genom att använda sig av 3D tekniken vid analys och undersökning kan information avläsas från ett föremål samtidigt som potentiella skadeorsaker kan undvikas. Tekniken kan också användas vid utställningar då en virtuell modell av ett föremål kan öka tillgängligheten och förståelsen för föremålet genom att synliggöra till exempel funktioner, teknik, osv. Vi diskuterar även frågor kring autenticitet, konserveringsetik och ersättningsmaterial för ”förbjudna” material."