Ett år med NATDID - Tillbakablickar och framtidsutsikter

Under torsdagen, den 20 oktober, samlades ett 60-tal lärare och forskare för att uppmärksamma NATDID:s 1-årsjubileum. Hela eftermiddagen kretsade kring det som har kommit att bli NATDID:s ledord: Möten mellan lärare och forskare.

NATDID firar ett år Hurra för NATDID!

Eftermiddagen inleddes med att Karin Stolpe, föreståndare vid NATDID, berättade om utvecklingen under detta första år. Bland annat har centret vuxit både vad gäller antal personer som nu arbetar inom NATDID, och vad gäller den geografiska spridningen. På NATDID lokalt har Emilia Fägerstam rekryterats. Dessutom har fyra NATDID-ambassadörer börjat sina uppdrag efter sommaren 2016. NATDID-ambassadörerna arbetar på fyra olika lärosäten: Umeå universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet samt Malmö högskola. Läs mer om NATDID-ambassadörerna och deras uppdrag.

Dagen firades också genom en premiär av NATDID:s nya skriftserie: Naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Det första numret delades ut till deltagarna på jubiléet och består av konferensbidrag från konferensen ”Från forskning till fysikundervisning” som arrangerades av Nationellt resurscentrum för fysik tillsammans med NATDID i mars 2016. Klicka på bilden för att ladda ner skriften på DIVA.

Efter introduktionen följde en rad kortare föredrag av såväl forskare som lärare. Eva Björkholm från KTH var först ut att berätta om sin avhandling  som handlar om de yngre barnens teknikkunnande vid konstruktionsarbete. Studien är en så kallad learning study där undervisningen utvecklas i samarbete mellan lärare och forskare.

Efter Eva Björkholm berättade Judy Ribeck från Göteborgs universitet om sin avhandling. Judy Ribeck har använt datorbaserade metoder för att studera hur språket i de naturvetenskapliga läromedlen skiljer sig från språk i andra ämnens läromedel och från språk som används i skönlitterära och mer vardagliga texter. Det finns en professionsvetenskaplig artikel som beskriver några av huvuddragen i Judy Ribecks avhandling.

Näst på tur var Mats Lundström från Malmö högskola som berättade om pseudovetenskap i det naturvetenskapliga klassrummet. Mats Lundström har själv skrivit en professionsvetenskaplig artikel på samma tema. Mats Lundström argumenterade bland annat för varför det är viktigt att lyfta fram pseudovetenskapen i undervisningen. Pseudovetenskap kan vara en bra utgångspunkt för att diskutera vad som är vetenskap och vad som inte är det.

Tommy Gustavsson, från Karlsbergsgymnasiet i Åmål, bjöd på ett annat perspektiv på forskningen när han berättade om sina erfarenheter av att som lärare ha deltagit i forskningsprojekt. Ett av de projekt han har deltagit i handlar om att pröva att införa nanoteknik och nanovetenskap i undervisningen. Projektet finns beskrivet i en artikel som är publicerad i Nordina. Tommy Gustavsson lyfter fram att deltagandet har gjort det lättare för honom att koppla forskning till undervisning. Han ifrågasätter också undervisningen mer nu och är mer medveten om sin undervisning. Tommy Gustavsson säger också att han har blivit ännu mer övertygad om vikten av skolforskning.

Därefter bjöd Lena Hansson från Högskolan Kristianstad – och även verksam vid Nationellt resurscentrum för fysik – på ett föredrag om hur man kan använda elevers intresse för rymden som utgångspunkt för undervisning. Hon menar att rymden många gånger kan leda till existentiella frågor. Universum kan också fungera som utgångspunkt för undervisning om naturvetenskapens karaktär och samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Lena Hansson har skrivit en professionsvetenskaplig artikel på samma tema.

Det avslutande föredraget hade en lite annorlunda karaktär. Där berättade Olof Andersson och Christian Magnusson, båda undervisningsråd vid Skolverket, om förslagen till förändringar av läroplaner och kursplaner med målet att stärka elevers digitala kompetens. Skolverket har lämnat förslagen till regeringen, men än så länge är inga beslut fattade och det finns heller ingen uppgift om när en eventuell förändring skulle kunna tänkas träda i kraft. 

Kalaset avslutades sedan, som sig bör, med tårta och mingel där intressanta samtal fördes och nya kontakter knöts. Nu ser vi fram emot ett nytt år tillsammans med NATDID! Och om du missade jubiléet eller blev nyfiken på att se mer – samtliga föredrag har filmats. Vi kommer undan för undan att publicera filmerna på vår hemsida.

2016-10-21