Licentiat- och doktorsexamen vid Utbildningsvetenskap

För licentiatexamen och doktorsexamen krävs dels godkänt på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels att doktoranden med godkänt resultat författat och offentligt försvarat en vetenskaplig uppsats (licentiatavhandling) eller avhandling (doktorsavhandling).
Forskarutbildningen består av två delar: avhandlingsarbete och kurser. Prov på kurser anordnas under eller i anslutning till kurserna. Proven sker muntligt och/eller skriftligt. Proven bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Huvudansvarig handledare är examinator för de kurser där särskild examinator ej förordnats.

För licentiatexamen och doktorsexamen krävs dels godkänt på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels att doktoranden med godkänt resultat författat och offentligt försvarat en vetenskaplig uppsats (licentiatavhandling) eller avhandling (doktorsavhandling). Antalet poäng för kursdelen respektive avhandlingen varierar mellan ämnen/forskarskolor och framgår av den allmänna studieplanen. Bestämmelser om doktorsexamen och disputation finns i högskoleförordningen kap 6 samt i universitetsstyrelsens beslut om lokala regler avseende forskarutbildning (RS U19:07).

Lokala regler avseende forskarutbildning vid LiU

Lokala regler avseende forskarutbildning inom Utbildningsvetenskap

Licentiatuppsatsen bedöms av en av institutionen utsedd granskningskommitté om minst tre disputerade lärare och tilldelas betygen godkänd eller underkänd.

Doktorsavhandlingen bedöms av en betygsnämnd i enlighet med regler i högskoleförordningen, vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av universitetsstyrelsen samt av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Avhandlingen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd.