Excellent genusforskning i nytt samarbete

Sex års samarbete mellan genusforskare vid Linköpings och Örebro
Collegium.

– Det nya kollegiet är ett nav för internationell, tvärvetenskaplig genusforskning och förverkligar en ambition som funnits sedan länge, säger Silje Lundgren (bilden), som är kollegiets forskningskoordinator vid Tema Genus.

Kollegiet är fortsättningen på Gendering EXcellence – GEXcel, ett excellenscenter vid Linköpings och Örebro universitet som ingick i Vetenskapsrådets satsning på genusforskning mellan 2007 och 2012. Sedan dess har samarbetet utökats med Karlstads universitet och verksamheten fått ny form i GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinay Gender Studies.

– Kollegiet behåller GEXcel i namnet. Det har blivit väl etablerat inom svensk och internationell genusforskning och markerar kontinuiteten från de första sex årens verksamhet, säger Silje Lundgren.

Gästforskarprogrammet har från första början varit en viktig del av GEXcel. Det har samlat framstående forskare från hela världen, skapat starka nätverk och lovordats i Vetenskapsrådets utvärdering av centrat. I GEXcel–kollegiets regi fortsätter programmet att vara en mötesplats för såväl internationellt meriterade forskare som lovande unga forskare.

Samarbetet med det ansedda bokförlaget Routledge fortsätter också. Förlagets genusvetenskapliga bokserie med Nina Lykke, professor vid Tema Genus och Jeff Hearn, professor vid Örebro universitet, som redaktörer har under 2013 givit ut tio böcker. Bland titlarna märks ”Love”, ”Rethinking Transnational Men”, ”Gender and Sexuality in Online Game Cultures” och ”The Limits of Gendered Citizenship”.

Verksamheten bygger på de tre universitetens styrkor och är organiserad i nio forskningsfält. Posthumanistiska studier, genus och kunskapsproduktion, genus och organisationer samt intersektionalitet är några av kollegiets forskningsfält som engagerar forskare även vid Tema Genus.

En referensgrupp med ett 40-tal forskare från stora delar av världen är ambassadörer och bollplank för GEXcel-kollegiets relation till den internationella forskningsfronten. Referensgruppen granskar också ansökningar från blivande gästforskare.

Kollegiet finansieras med bidrag från de tre universiteten och projektbidrag från externa forskningsfinansiärer, bland annat EU:s ramprogram och Vetenskapsrådet.

GEXcel-kollegiet vid Linköpings universitet leds av professorerna Nina Lykke och Cecilia Åsberg vid Tema Genus.

Foto: Charlotte Perhammar 

Relaterat material

GEXcel International Collegium  http://www.gexcel.org/?l=sv