Fler platser till lärarutbildningen

200 nya platser till lärarutbildningen på Linköpings universitet och höjda basanslag till forskningen. Det är några av nyheterna i regeringens budgetproposition.
Studiegemenskap bland studenter Foto: Peter HolgerssonFör att möta lärarbristen vill regeringen bygga ut lärar- och förskollärarutbildningar med 3600 utbildningsplatser, varav 200 fördelas till LiU.

– Det är bra, men vi hade gärna sett av vi fått fler platser till oss, kommenterar rektor Helen Dannetun.

Lars Stjernkvist, ordförande i Samverkansförsamlingen och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, är dock klart positiv för Norrköpings del:

– Satsningen på lärarplatserna betyder mycket för oss, inte minst för att Campus Norrköping ska växa. Mer än hälften av de 200 platserna LiU får kommer att läggas i Norrköping på förskoleutbildningen och de kommer vi att fylla eftersom vi har högt söktryck, säger han.

Höjda basanslag till universitet och högskolor


I budgetpropositionen föreslås också drygt 2,8 miljarder i successivt höjda anslag till svensk forskning fram till år 2020. Däri ligger bland annat höjda basanslag direkt till universiteten och högskolorna. Regeringen vill också stärka forskningsanknytningen och kvaliteten i lärarutbildningarna och skapa fler vägar till läraryrket. Den vetenskapliga grunden i lärar- och förskollärarutbildningarna ska stärkas och därför avsätts pengar för forskarskolor inom de områdena.

Något långsiktigt besked om höjda anslag till utbildningen inom humaniora och samhällsvetenskap ges inte i propositionen, vilket Helen Dannetun beklagar. Resurserna är så små idag så att exempelvis antalet undervisningstimmar är starkt begränsade.

– Anslagen är tillfälligt uppräknade till och med 2017 men vi har inte fått besked om de permanentas. Det behöver vi få.

Stärkt arbetslivsforskning


Regeringen vill också stärka arbetslivsforskningen via forskningsrådet Forte.

– LiU har goda chanser att få en del av de pengarna eftersom det är ett starkt forskningsområde hos oss, säger Helen Dannetun.

Foto: Peter Holgersson

Budgetpropositionen