Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD)

FontD4-top

Vad är Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD?

FontD bedrivs inom ramen för ett väl etablerat samarbete. Det övergripande syftet med forskarskolan är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för kunskapsutveckling som bidrar till utvecklingen av lärarutbildning, skola och förskola.

Forskarskolan erbjuder lärarutbildare, lärare och förskollärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd tid av högst fem år på 80% ska kunna uppnå en doktorsexamen.

Forskarskolans målsättning är att bidra till att bygga upp lärarutbildningens, skolans och förskolans kunskapsbas så att antalet lärare och lärarutbildare med utbildning på forskarnivå ökar.

Forskarskolan erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning till filosofie doktorsexamen inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Doktoranderna kommer att bedriva sin forskarutbildning på 80% av heltid och undervisa inom lärarutbildningen på 20%.

Vad är FontD?

FontD är ett nätverk av samverkande universitet och högskolor från Umeå i norr till Malmö i söder. FontD har lång erfarenhet av att anordna forskarutbildning inom naturvetenskaps- och teknikdidaktik. Det första uppdraget 2002 innebar att utbilda 25 doktorer och den första omgången av lic-forskarskola för aktiva lärare gavs 2008. Hittills har mer än 100 forskarstuderande examinerats.

Vilka inriktningar finns inom FontD?

Följande är exempel på forskningsintressen och områden inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

 • Läroplan
 • Betyg och bedömning
 • Begreppsförståelse och kognitiva perspektiv på begreppsförändring
 • Språkliga aspekter på lärande
 • Undervisningsperspektiv
 • Utomhusundervisning och lärande i informella miljöer
 • Programmering, IKT och lärande med digitala verktyg
 • Tekniska system
 • Genusmedvetenenhet och jämställdhet
 • Socio-politiska, historiska och kulturella frågor
 • Intresse och attityd i naturvetenskap och teknik
 • Användningen av modeller, representationer och multimodal visualisering
 • Naturvetenskapens och teknikens karaktär (NOS och NOT)
 • Undervisning för och om vetenskap, samhälle, miljö och hälsa (STSE)
 • Teknik och naturvetenskap som allmänbildning
 • STEM (science, technology, engineering, mathematics) education

För närmare information om forskningsinriktningar och projekt, se respektive lärosätes hemsida här.

Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll