Fina betyg från medarbetarna

Vill du också vara en del av den här miljön som sprudlar av framtidstro och framtidshopp?

Blå Havet, campus Valla Foto: Anna NilsenDen senaste medarbetarundersökningen (2017) visar att 77 procent anser att LiU är en god arbetsplats. Två starka områden som sticker ut är chefskap och medarbetarskap. Chefskapet får högst poäng. Medarbetarna här uppskattar sin närmaste chef och cheferna tycker att chefsuppdraget är tydligt.

På topp om medarbetarskap hamnar ”Jag är stolt över att arbeta på LiU” och ”Jag rekommenderar gärna andra att söka arbete på LiU”. Det sociala samspelet får också höga resultat. 83 procent diskuterar frågor och utmaningar, som uppstår i arbetet, med sina arbetskamrater och vi känner oss trygga, respekterade och accepterade för de vi är. Likaså känner vi att arbetet är meningsfullt och stimulerande.

#viärliu

Förmåner för anställda vid LiU

Hälsa

Levnadsvanetester

Vi har ett antal internetbaserade levnadsvanetester för att medarbetare lätt ska få information om sina hälsovanor och få personligt anpassade råd baserade på sina svar. Och vid behov få konkreta tips och verktyg som stöd för förändring.

Pausprogram

LiU erbjuder alla medarbetare ett datorbaserat pausprogram i syfte att förebygga muskelstelhet i nacke, rygg och axlar hos medarbetare som har mycket datorarbete. Ytterligare ett pausprogram är medicinsk yoga genom Balans Online.

Friskvård

Linköpings universitet vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga inslag. Vi erbjuder varje medarbetare 2 000 kr per kalenderår att köpa skattefri friskvård för.

Ersättning för läkemedel

Vi ersätter utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Bildskärms-/terminalglasögon

Alla, som arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm, har rätt till synundersökning och särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete. LiU bekostar undersökning, bågar och glas inom avtalsramen.

Företagshälsovård

LiU har avtal med Feelgood som partner för företagshälsovård. Feelgood stöttar inom arbetsmiljö-, hälso- och rehabiliteringsfrågor.

Kompetens- och karriärutveckling

Chefs- och ledarutveckling

Chefsprogrammet är obligatoriskt för alla chefer med personalansvar. Syftet är att ge chefer utbildning i arbetsgivarfrågor. De ska också utvecklas i sitt personliga ledarskap för att kunna bidra till att utveckla verksamheten. Rollen som chef ska kännas meningsfull, hanterbar och begriplig samtidigt som vi vill visa vilka förväntningar som finns på ledarskapet och bidra till att skapa tydlighet i uppdraget. För den som är nyfiken på vad det innebär att vara ledare erbjuder vi programmet ”Nyfiken på ledarskap”, som ger en introduktion till vad det innebär att ha en ledarroll.

Akademiska karriärvägar

Våra akademiska karriärvägar ger möjlighet att ansöka om befordran till närmast högre läraranställning.

Utveckling i arbetet

För administrativ och teknisk personal är kompetensutvecklingen inriktad på språk, kommunikation, interkulturell kommunikation, grupputveckling och systemkompetens. Specialister inom en rad områden utvecklar och fördjupar sin kompetens inom sitt specifika område.

Ledigheter

Semester

Som statligt anställd tjänar du in betald semester redan första året du är anställd. Antal intjänade semesterdagar beror på när du anställs:

  • T.o.m det år du fyller 29 år - 28 semesterdagar
  • Fr.o.m det år du fyller 30 år - 31 semesterdagar
  • Fr.o.m. det år du fyller 40 år - 35 semesterdagar

Förkortade och arbetsfria dagar

För vissa aftnar minskas den ordinarie arbetstiden med 2-4 timmar. Vi har också arbetsfria klämdagar om klämdagen infaller på en helgfri måndag-fredag mellan två arbetsfria dagar (gäller teknisk/ administrativ personal). Överlag har vi förmånliga arbetstidsavtal, flextid, diftid och årsarbetstid.

Ledighet med lön

Vi får ledigt utan löneavdrag för besök hos läkare, företagshälsovård, kiropraktor, sjukgymnast, naprapat, psykiater/psykolog/psykoterapeut, mödravårdscentral m.fl. Vi kan få viss flyttersättning och/eller ledighet vid flytt. Vi har också ett förmånligt föräldraledighetsavtal, vilket innebär att vi kan få 10 procent i föräldralön under 1 års tid.

Försäkringar

Alla anställda vid LiU omfattas av flera olika försäkringar:

  • Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Den gäller under hela tjänsteresan inklusive förrättningen.
  • Tjänstegrupplivförsäkringen ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn.
  • Arbetsskadeförsäkringen omfattar arbetsskada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.

Trygghetsstiftelsen

Om du har arbetat sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen hjälp att hitta nytt arbete och ekonomisk förstärkning. Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning.

Pension

Löneväxling

Vi erbjuder möjlighet att teckna en så kallad enskild överenskommelse om löneväxling för extra avsättning till framtida pension, genom att medarbetaren avstår från sparade semesterdagar som ett engångsbelopp eller genom att ett bruttolöneavdrag sker löpande från ordinarie månadslön.

Delpension

Den som har en statlig anställning kan få delpension från och med den månad hen fyller 61 år. Delpensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställde fyller 65 år. Det är arbetsgivaren som fattar beslut om arbetstagaren har rätt till delpension.

Efterlevandepension

Är pengar som kan betalas ut till din make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 20 år i händelse av din död. Efterlevandepension betalas ut under 6 år dock längst till och med när den avlidne skulle ha fyllt 70 år.

Sjukpension

Den som beviljas hel sjukersättning från Försäkringskassan, som inte är tidsbegränsad, får en statlig sjukpension som motsvarar 21 procent av lönen de sista fem åren före avgångsåret. Detta gäller för inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp. På inkomster därutöver är ersättningen 81 procent. De som beviljas tidsbegränsad eller partiell sjukersättning utgår tillfällig sjukpension med 25, 50, 75, eller 100 procent beroende på Försäkringskassans beslut.

Fler fördelar med LiU