Forskarutbildning i handikappvetenskap

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där kunskap från flera discipliner integreras i studiet av funktionsnedsättningar och funktionshinder. Inom ämnet studeras samspelet mellan å ena sidan fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar samt olika hinder och möjligheter som kan bidra till att motverka respektive underlätta individens delaktighet i samhället.

Handikappvetenskap behandlar funktionsnedsättning och funktionshinder utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Med detta avses att inte endast funktionsnedsättningars fysiologiska orsaker fokuseras, utan även vilka konsekvenserna kan bli av funktionsned-sättningen i en viss samhällelig och kulturell kontext i termer av exempelvis rättigheter och delaktighet. I tillägg till det biopsykosociala synsättet behandlas även andra perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder såsom den medicinska- och den sociala modellen. Centralt för ämnet är det etiska förhållningssätt som kommer till uttryck i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Forskarutbildningens upplägg

Utbildningen består huvudsakligen av kurser och arbete med avhandling respektive uppsats, vilka examineras genom prov respektive disputation. Den studerande förutsätts delta aktivt i seminarier och andra stödjande moment under hela studietiden. Den studerande rekommenderas vidare att ta tillvara de tillfällen som erbjuds att bevista gästföreläsningar m.m. inom universitetet samt att delta i och medverka vid nationella och internationella konferenser.

Forskarutbildningen kan avslutas med licentiatexamen (120 hp) som motsvarar två års heltidsstudier eller doktorsexamen (240hp) motsvarande fyra års heltidsstudier.

Samarbete och specialområden

Institutet för handikappvetenskap (IHV) är ett samarbete mellan Linköpings och Örebros universitet samt Högskolan i Jönköping. Institutet har tre specialområden:

1) Mänsklig utveckling och funktionalitet i vardagen

2) Kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet

3) Arbetsliv och sysselsättning.

Allmänna studieplaner

Den gemensamma forskarutbildningen inom Institutet för handikappvetenskap administreras för tillfället av Örebro universitet, där aktuell studieplan och kursplan är registrerad. Varje lärosäte inom samarbetet antar sina egna doktorander.

Kontakta respektive lärosäte för deras aktuella studieplan och mer information.

Kursansvarig, Örebro

Kursadministratör, Örebro 

Kursadministratör, Jönköping

Kursadministratör, Linköping

 

Forskning om funktionsnedsättning och funktionshinder
Visa/dölj innehåll