Forskarutbildning vid Avdelningen för socialt arbete

Forskarutbildningen vid Avdelningen Socialt arbete bedrivs och omfattar såväl socialt arbete som Välfärdsrätt.

Forskarutbildningen vid Avdelning Socialt arbete bedrivs och omfattar såväl socialt arbete som välfärdsrätt. Forskarutbildningen inom socialt arbete startade i februari 2011 och forskarutbildningen inom välfärdsrätt inrättades våren 2011.

Våra forskarutbildningar är fyraåriga och leder fram till en doktorsexamen (240 hp) och/eller licentiatsexamen (120 hp).

Forskarutbildning i socialt arbete

Forskarutbildningen i socialt arbete syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom socialt arbete och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete, samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildningen på forskarnivå i socialt arbete syftar också till att utveckla doktorandernas förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annan kvalificerat yrkesarbete, samt att presentera och sprida sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

 Utbildningen ges i samarbete med den nationella forskarskolan i socialt arbete och forskarutbildningen i välfärdsrätt ges i samverkan med juridikforskning vid LiU.

Forskarutbildning inom Välfärdsrätt

Målen för forskarutbildningen i välfärdsrätt utgörs såväl av för denna utbildning specifika mål som av de för svensk forskarutbildning gemensamma allmänna lärandemålen.

De specifika utbildningsmålen innebär att forskarutbildningen i välfärdsrätt är inriktad på rättens innehåll och funktion för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värden såsom rättssäkerhet, icke-diskriminering samt den enskildes integritet.

Särskilt betonas förståelsen av välfärdsrätten som instrument för att skapa eller upprätthålla välfärd för såväl den enskilde som för olika grupper i samhället å ena sidan, och som ett beslutsinstrument i enskilda ärenden å den andra. Vidare ska utbildningen uppmuntra och främja användningen av teorier och metoder, samt empiriskt grundad kunskap, som hämtas från socialt arbete och andra för forskningsområdet relevanta ämnen.

Välfärdsrätt definieras i förhållande till begreppet välfärd och ämnesområdet är således inte begränsat till specifikt rättsområde. Genom kopplingen till välfärd och socialt arbete är forskningen inom välfärdsrätt i huvudsak tvärvetenskaplig. Detta innebär att välfärdsrättens teoretiska grund är såväl rättsvetenskaplig som samhällsvetenskaplig, samt att forskningsmetoder hämtas från båda vetenskapsfälten. Samtidigt som välfärdsrätt har en stark koppling till socialt arbete avgränsas ämnet genom att dess frågeställningar utgår från problem med anknytning till den välfärdsrättsliga lagstiftningen, antingen grundade i förståelsen av lagstiftningen och fastställandet av dess innehåll, eller frågor om lagstiftningens betydelse och konsekvenser för individer och samhälle.

Utbildningen spänner således över två vetenskapsområden, med möjlighet att lägga huvudfokus antingen i rättsvetenskap eller i samhällsvetenskap.

Forskarutbildningen i välfärdsrätt leds av professor Karsten Åström och genomförs i samarbete med övriga avdelningar inom ISV, Avdelningen för Affärsrätt och även med andra universitet.

Allmäna studieplaner Visa/dölj innehåll