Forskarutbildning vid Tekniska högskolan

Tekniska högskolan vid LiU bedriver forskarutbildning inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom fysik, kemi, biologi och ekonomi. Totalt finns 15 huvudämnen.

Träd i grönt trä med uppspikade avhandlingar Foto Jonathan Pakvis

Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan syftar till att utbilda licentiater och doktorer med förmåga att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin, samt att till gagn för samhälle och näringsliv skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap.

Utbildningen ges inom en mängd teknikvetenskapliga områden, men även inom exempelvis fysik, kemi, biologi och ekonomi. Forskarutbildningen bedrivs vid sju av universitetets 14 institutioner och ibland även inom ramen för någon av våra forskarskolor. Totalt har vi 15 olika huvudämnen.

Forskarutbildningen leder fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års studier) eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års studier). Licentiatexamen kan vara ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. Vid Tekniska högskolan blir man teknologie, filosofie eller ekonomie licentiat och/eller doktor. Vilket förled som används beror på programmet, innehållet i grundutbildningen och forskarutbildningsämnet samt innehållet i avhandlingen.

Forskarutbildningsämnen

Kontaktperson

Lediga tjänster

Kalendarium - disputationer

Forskarutbildning vid Linköpings universitet