Forskning om mobbning i arbetslivet beviljas anslag

Den som blir trakasserad, kränkt eller socialt exkluderad på arbetet löper större risk att drabbas av depression och utbrändhet. AFA Försäkring beviljar Michael Rosander och Stefan Blomberg 3 443 000 kronor för att forska om hur olika faktorer påverkar mobbning, sjukskrivningsnivåer och hur individer upplever sin egen hälsa.

Mobbning på arbetsplats

Idag saknas kunskap om hur arbetsplatsens organisation påverkar förekomsten av mobbning. Det ska ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet råda bot på.

– Det är viktigt att studera hur mobbning på arbetet ser ut i Sverige idag och vilka faktorer som kan bidra till att minska uppkomsten av mobbning. Inte minst nu när Arbetsmiljöverket har kommit med nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, Michael Rosander, docent vid Linköpings universitet och projektledare.

Kunskaper och mätinstrument för bättre psykosocial arbetsmiljö

Projektet heter ”Mobbning i arbetslivet – sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa”. Forskarna tilldelas 3 443 000 kronor för att undersöka hur arbetsorganisation, stödsystem och stress påverkar mobbning, sjukskrivningsnivåer och individers upplevelse av den egna hälsan.
Med i projektet är Stefan Blomberg, doktorand vid Linköpings universitet samt psykolog vid arbets- och miljömedicin på universitetssjukhuset och nyligen aktuell i SVT:s programserie Morgans mission, som handlar om just mobbning i arbetslivet.

– För de personer som utsätts kostar mobbningen mycket i hälsa och välmående och kan leda till långa sjukskrivningar. Även för samhället blir det oerhört kostsamt i längden. Vår forskning känns därför angelägen både ur ett individuellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Stefan Blomberg.

Projektet kommer att samla in data vid två mättillfällen från ett slumpmässigt urval på 8 000 yrkesarbetande personer med mätinstrumentet LiMPA (Linköping – Mätning av psykosocial arbetsmiljö). Studien kommer att pågå till år 2020 och förväntas leda till ökad kunskap om organisationens och ledarskapets betydelse för uppkomst, hantering och förebyggande av mobbning i arbetslivet. Projektet ska också resultera i ett nytt instrument för mätning av psykosocial arbetsmiljö.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Michael Rosander är en av fyra projektledare som får forskningsmedel vid den första anslagsomgången 2017.

Texten är ett samarbete med Linda Harling på AFA Försäkring

Kontakt

Forskning