Forskningsstudie om kvinnor och sex: information till dig som är intresserad av att delta.

Två kvinnor sitter vid vattnet och samtalar.

Mitt namn är Alexandra Gribble och jag är doktorand i genusvetenskap på Tema Genus vid Linköpings universitet. Jag söker kvinnor som kan tänka sig att delta i ett forskningsprojekt om sex och samtycke. På den här sidan får du reda på mer om studien.

Vem är jag?

Jag har studerat genusvetenskap, sociologi och psykologi med inriktning mot sexologi. Jag har länge varit intresserad av frågor som rör sex, sexuellt samtycke, sexuella gråzoner och sexuellt våld. Jag undrar hur sex på kvinnors villkor kan se ut. Inom ramen för tidigare studier har jag erfarenhet av att intervjua kvinnor om dessa ämnen.

Bakgrund och syfte

Syftet med den här studien är att ta reda på mer om kvinnors sexuella handlingsutrymmen och erfarenheter av sex med män. Det kan röra sig om bra, dåliga, vardagliga, förvirrande, lustfyllda eller obehagliga erfarenheter. Eller kanske erfarenheter som är upphetsande och kränkande på samma gång. Det kan också handla om hur tankar om och känslor kring en sexuell erfarenhet förändras över tid. Eller om situationer då det är enkelt eller svårt att ta sexuella initiativ eller sätta gränser. Eller om det som gör bra sex bra.

Med min studie vill jag undersöka och öka kunskapen om kvinnors sexuella praktiker och praktiska handlingsutrymmen. Fokus ligger på sex med män men annat sex är inte uteslutet. Dina erfarenheter och tankar om sex kan bidra på ett viktigt och värdefullt sätt till denna studie.

Hur går studien till?

Alla över 18 år är välkomna att delta. Om du är intresserad av att delta så skriv ett mejl till mig alexandra.gribble@liu.se. Tveka inte heller att kontakta mig om du har frågor eller funderingar.

Vi kommer överens om tid och plats där vi kan träffas för intervju. Om det finns behov, möjlighet och intresse kanske vi träffas flera gånger. Intervjuerna tar ca. 1–1,5 timmar. De är inte strikt styrda av förbestämda frågor utan vägleds av ett tema och styrs i hög grad av dig som deltagare och det som du tycker är intressant och viktigt. Intervjuerna spelas in, renskrivs och pseudonymiseras. Det kommer även finnas möjlighet för dig att berätta om dina erfarenheter i skriftlig form.

Samtycke och sekretess

Du behöver ge ditt skriftliga samtycke till att delta i studien. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, avbryta ditt deltagande utan att ange orsak eller motivering och få ditt bidrag till studien raderat.

Allt du säger och skriver är konfidentiellt. En strikt procedur följs för att säkerställa sekretess. Du får ett påhittat namn och alla identifierande detaljer kommer att ändras eller tas bort. Samtidigt kan det inte uteslutas att någon känner igen dina ord eller din berättelse. Arbetet med sekretessen är en process som du har möjlighet att vara delaktig i.

Varför delta? För- och nackdelar

Rollen som forskningsdeltagare är mycket betydelsefull. Genom ditt deltagande bidrar du till ny kunskap inom ett viktigt område.

Forskningsprocessen kan dock beröra negativa erfarenheter och ge upphov till starka känslor. Att samtala om känslor är en del av studien. Men oftast är det en positiv upplevelse att bli intervjuad. Det är ett tillfälle att samtala om komplexa och ibland tabubelagda ämnen på ett mer djupgående sätt och med någon som är intresserad och uppmärksam. Inte sällan får man nya insikter och perspektiv på sina egna erfarenheter och upplevelser.

Studiens resultat och hur du får information om dessa

Resultaten från studien kommer att publiceras i min avhandling och eventuellt också i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Tillgång till alla publikationer ges på förfrågan.

Hanteringen av dina uppgifter

Allt material som samlas in och all information om dig behandlas i linje med ditt informerade samtycke och enligt Linköping universitets riktlinjer för datahantering och sekretess.
Den rättsliga grund som används för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse. Linköpings universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att utan kostnad ta del av alla uppgifter om dig som hanteras. Du har även rätt att begära tillgång till personuppgifterna, få dessa rättade eller raderade samt att få behandlingen av dessa begränsad. Dataskyddsombud på Linköpings universitet kan kontaktas på dataskyddsombud@liu.se. Det finns även möjlighet att inkomma med klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien: Alexandra Gribble. Institutionen för Tema, Genus. Tel. 070 08 50 823. E-post: alexandra.gribble@liu.se
Huvudansvarig forskare: Ericka Johnson. Tel. 013-28 13 84. E-post: ericka.johnson@liu.se
Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig: Linköpings universitet

Stöd och hjälp

Nedan finns länkar till organisationer och verksamheter som du kan ta kontakt med för att få stöd och hjälp om du har blivit utsatt för sexuella övergrepp eller kränkningar. På stödefterövergrepp.se hittar du fler länkar.

Stöd och hjälp

Kontakt

Organisation