Första svenska boken om konsumentbeteende

Nu har den kommit, den första läroboken om konsumentbeteende i Sverige. Konsumenten av i dag är en aktiv aktör värd att respekteras och som börjar ställa krav på hållbarhet, långt ifrån den klassiska bilden av en lätt manipulerad konsument.
Konsumentbeteende flaskorBoken, Konsumentbeteende – klassiska & samtida perspektiv, skriven av forskare vid Linköpings universitet, Högskolan i Borås och Stockholms universitet har två utgångspunkter. För det första ett konsumentperspektiv där konsumenten ses som ett subjekt, en aktivt handlande aktör som förtjänar att respekteras och har makt att förändra konsumtionsmönster. Den andra utgångspunkten är ett hållbarhetsperspektiv - konsumtion ger upphov till ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som behöver uppmärksammas.
Mikael Ottosson, universitetslektor
– Vår utgångspunkt har varit att göra ett nytt och aktuellt läromedel i en genre som till dags datum dominerats av amerikanska böcker där framtidsfrågor som hållbarhet ofta lyst med sin frånvaro. Konsumenternas beteende studeras i dag inte bara av forskare inom ekonomi och psykologi, utan även av forskare inom ämnen som sociologi och antropologi. Den mångfalden har boken sökt fånga, säger Mikael Ottosson, universitetslektor i företagsekonomi vid LiU.

Teoretiska utgångspunkter

I boken beskrivs ämnet utifrån två teoretiska fält. Teorier om konsumentens psykologi och beslut samt teorier om konsumtionskultur och konsumtionspraktik. Ett konkret exempel på hur de båda perspektiven kompletterar varandra är människors konsumtion av mat. I vilka sammanhang konsumeras maten, hur fattas besluten och vilka föreställningar finns det om de produkter man väljer eller inte väljer att konsumera.

Karin M Ekström– Efter att ha läst boken förstår man hur konsumentbeteenden utvecklats fram till i dag. Historiskt har fokus legat på individen som beslutsfattare som gärna agerade rationellt. Idag betonas betydelsen av att studera konsumtionskultur och konsumtionspraktik och förstå konsumenter som individer i sitt sociala sammanhang, säger Karin M Ekström, LiU Alumn och professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Förändringskraft

Det är också via konsumtion som efterfrågan på produkter kan förändras, vilket i sin tur förändrar företags affärsmodeller, produktutveckling och distributionskanaler. Företag och myndigheter behöver också underlätta för konsumenterna att agera hållbart, men för att göra det krävs förståelse för såväl konsumentens livsvillkor som för vad konsumtionen innebär. Konsumtion skiljer sig dessutom åt i olika kulturer.

– I ett samhälle där konsumtion kommit att spela en allt större roll är en ökad förståelse för varför och på vilket sätt människor konsumerar intressant både för organisationer, myndigheter och politiker, säger Karin M Ekström.

– Kommunikationen kring nya produkter har ökat samtidigt som konsumenterna blir allt mer trötta på företagens försök att nå dem. Det gör det angeläget att förstå hur kunder tänker och hur den kulturella kontexten påverkar konsumentens tankar och agerande, säger Anders Parment, även han LiU-Alumn och universitetslektor vid Stockholms universitet.

Konsumentbeteende bokomslagBoken är avsedd som läromedel inom företagsekonomi på universitet och högskolor men passar även för alla dem som professionellt eller privat har ett behov av att djupare förstå konsumtion.

Boken:
Konsumentbeteende – klassiska & samtida perspektiv, Karin M Ekström, Mikael Ottosson och Anders Parment, Studentlitteratur 2017.

Kontakt

Fler nyheter från LiU