Styrkeområde 2: Framtidens godstransporter

Transportbranschens energiförsörjning består till största delen av fossila bränslen, och utsläppen motsvarar en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transportsektorns omställning är en nyckel för att nå högt uppsatta klimatmål. 

Container.

Hänsyn till samhällsnyttan

I ambitionen att nå klimatmålen måste vi också värna om godstransportsystemets funktionalitet med hänsyn till den stora samhällsnytta som godstransportsystemet innebär. Sverige har en stor utrikeshandel där såväl import som export är beroende av ett effektivt och tillförlitligt godstransportsystem. Effektiva godstransporter och logistiklösningar för att skapa tillgänglighet till varor och tjänster är också en förutsättning för den starka urbaniseringen.

För att åstadkomma en omställning, som inte försämrar Sveriges konkurrenskraft, behövs forskning som bygger på en trafikslagsövergripande systemsyn, med godstransportsystemets funktionalitet i fokus. Men också en ökad kunskap om hur utveckling och digitalisering av industri- och handelsföretagens logistiksystem och supply chain management, SCM, driver fram krav på nya leveranstjänster. Detta är tydligt i dagens e-handel där utvecklingen går mot allt snabbare leveranser, ibland inom en timme.

Logistikforskningen med sin systemsyn är därför viktig för att förstå relationerna mellan varuägare och transportörer och hur dessa kan samverka för att bidra till mindre miljöpåverkan från godstransporter och på sikt till fossilfrihet. Logistiksystemen är också en plattform för implementering av framtidens teknik för fossilfria godstransporter.

Regionalt kluster byggs upp

VTI och LiU har ett etablerat samarbete inom godstransportområdet genom forskningsmiljön TRENoP där VTI:s och LiU:s gemensamma huvudfokus har varit urbana godstransporter och Citylogistik. Både VTI och LiU är också starkt engagerade i det forskningsprogram om fossilfria godstransporter – Triple F – som Trafikverket finansierar. Linköping är en av fyra programnoder och forskningsledaren för programmets logistikdel är placerad i Linköping.

Ett regionalt logistikkluster i Östergötland är också under uppbyggnad, med Norrköpings kommun, Linköpings kommun och Region Östergötland som huvudpartner, och LiU samt VTI som forskningsaktörer. 

Kontaktpersoner inom VTI

• Dr Jenny Karlsson (TRENoP, Triple F, Regionalt logistikkluster)

• Docent Andreas Tapani (TRENoP, Triple F)

Kontaktpersoner inom LiU

• Professor Mats Abrahamsson (TRENoP, Triple F, Regionalt logistikkluster)

• Adj. professor Magnus Blinge (Triple F, Regionalt logistikkluster)

• Universitetslektor Stefan Engevall (Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN)