Framtidens utbildningar på Campus Norrköping – summering workshop

Summering och åtgärdsförslag från workshopdagen den 14 september 2018.

Den 14 september 2018 samlades knappt 50 deltagare från Norrköpings kommunledning och ledningen för Linköpings universitet för att diskutera hur Campus Norrköping kan fortsätta att vara en katalysator för stadens utveckling. 

Campus Norrköping har en viktig roll i att forma regionens framtid, men hur ser den framtiden ut?
– vilka kompetenser behövs i kommunen och i regionen?
– hur får vi fler att söka utbildningar vid Campus Norrköping?
– hur kan Campus Norrköping bidra till arbetet med samhällets utmaningar?
 
Målet med workshopen var att identifiera konkreta åtgärdsområden som blir en naturlig del av fortsatt strategi- och budgetarbete inom Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Workshopen var en aktivitet inom ramen för samverkansavtalet mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Åtgärdsområde 1: Uppdragsutbildning

Åtgärdsområde 2: Högre övergångstal i Norrköping

Åtgärdsområde 3: Stärkt marknadsföring för fler studenter vid Campus Norrköping

Åtgärdsområde 4: Digitalisering (endast bevakning)

Åtgärdsområde 5: Utveckla utbildningarna (endast bevakning)

Workshop 1 – Fler studenter vid Campus Norrköping

Workshop 2 – Framtidens utbildningar och forskning vid Campus Norrköping

Bild- och filmfiler från dagen

Seminarium med Norrköpings kommun och Linköpings universitet om framtidens Campus Norrköping.

Kort sammanfattning av dagen

Efter välkomnande av Helen Dannetun och Lars Stjernkvist inledde Martin Rantzer med att berätta om syfte och upplägg för dagen. Därefter gav Johan Wänström från LiU en översikt om utbildningar och forskning vid Campus Norrköping idag och möjliga utvecklingar. Tillväxten av studenter vid Campus Norrköping har avstannat och särskilda insatser, t.ex. satsningar på ”unik attraktiv verksamhet som bygger på lokala styrkor” krävs för att få dem att öka igen. 

Efter detta var det dags för dagens första workshopövning. Deltagarna delades in i sex grupper som diskuterade följande frågor 

 • Hur kan vi på kort sikt få fler studenter till befintliga utbildningar vid Campus Norrköping?
 • Hur tänker morgondagens studenter? 
 • Utveckla innehållet i befintliga utbildningar
 • Utveckla marknadsföringen av utbildningarna 
 • Utveckla Norrköping som studentstad
 • Utveckla Kommunen som arbetsgivare

Därefter redovisade grupperna sina förslag och synpunkter. Efter lunch inledde kommunens näringslivschef Pontus Lindblom och berättade om vilka sätt kan ett ökat näringslivssamarbete stärka elever och studenters kunskapsinhämtning, motivation och vilja att stanna kvar i Norrköping. 
Efter detta inleddes dagens andra workshop där följande frågor diskuterades:

 • Hur säkerställer vi att utbildningarna är relevanta och attraktiva om tio år?
 • Vilka kompetenser och forskning efterfrågas i regionen? 
 • Hur undervisar vi om tio år?
 • Hur stödjer vi livslångt lärande?
 • Hur präglar Campus Norrköping stadslivet om tio år?

Efter gruppernas redovisning sammanfattade Lars Stjernkvist och Helen Dannetun dagen. Bland annat lyfte de fram:

 • LiU:s och Norrköpings varumärken viktiga för studentrekrytering. Viktigt att förtydliga vad Campus Norrköping erbjuder
 • Många av förslagen kopplar på ett bra sätt till LiU:s prioriterade vägval för Livslångt lärande och breddad rekrytering, samt att utnyttja digitaliseringens nya möjligheter
 • Bra att workshopen resulterar i konkreta förslag på hur Campus kan möta framtida utmaningar och ökande konkurrens¨

  

De förslag och synpunkter som grupperna redovisade på post-it-lappar redovisas som bilaga till denna sammanställning>>
Presentationerna och videoupptagning från gruppernas redovisningar sänds ut per mejl till deltagarna.

Ett uppföljningsmöte planeras i Rådhuset i början nästa år.

Förslagen och synpunkterna från workshoparna har sammanfogats till fem åtgärdsområden

De förslag och synpunkter som lämnades vid workshopen har bearbetats, strukturerats och sammanfogats in i fem olika områden. Varje område har sedan tilldelats ett eller flera åtgärdsförslag. Detta redovisas nedan. Åtgärdsområde 1-3 prioriteras och arbetet inleds under 2018-2019. Åtgärdsområde 4-5 bevakas men arbetet intensifieras först efter att Åtgärdsområde 1-3 har minskat i intensitet, uppskattningsvis under 2020.

Åtgärdsområde 1: Uppdragsutbildning

Starta ett gemensamt pilotprojekt med syfte att erbjuda kommunanställda inom skola och vård och omsorg kompetensutveckling i form av uppdragsutbildning utförd av LiU. 

Syfte:
Det finns behov av kompetensutveckling inom kommunens stora verksamheter skola samt vård och omsorg. Att identifiera behovet och sedan erbjuda kommunanställda uppdragsutbildning utförd av LiU ger den kompetensutveckling som efterfrågas. Uppdragsutbildning är ett sätt för LiU att bredda utbildningsutbudet.

Seminarium med Norrköpings kommun och Linköpings universitet om framtidens Campus Norrköping. Foto Thor BalkhedMålsättning:
Under inledningen av år 2019 ska ett pilotprojekt starta som ska erbjuda minst 20 personer anställda inom skola och vård och omsorg möjligheten att kombinera studier och ordinarie arbete, med bibehållen lön. Även alternativ med kortare kompetensutveckling skall beaktas. Ett utbildningspaket hos LiU kan med fördel också erbjudas andra kommuner än Norrköping.

När, var, hur:
Anställda inom kommunen ges möjlighet att deltidsstudera och kombinera studier med arbete. LiU erbjuder utbildning på Campus Norrköping. Pilotprojektet bör inledas med behovsorientering.

Pilotprojektet ska ha en nära dialog med det ordinarie samverkansarbetet mellan Norrköpings kommun och LiU, som regleras i det strategiska samverkansavtalet. Pilotprojektet ska pågå åren 2019-2020 och utvärderas hösten 2020. Uppdragsutbildningen ska genomföras på Campus Norrköping.

Projektgruppen inleder sitt arbete med att mer detaljerat definiera målgrupp, omfattning och tidsramar för uppdragsutbildningar. Projektgruppen har att beakta Regions Östergötlands roll samt andra satsningar såsom Lärarlyftet, den uppdragsutbildning för barnskötare till förskollärare som nyligen inletts samt den kommande satsningen på lärcentra vid Campus Småland. 

Kostnadsanalys:
Pilotprojektet är förenat med kostnader. Den personal som ska genomgå utbildningen behöver ersättas med vikarier. LiU behöver få täckning för de kostnader som uppstår för att erbjuda och genomföra utbildning. 

Projektgrupp:
Pilotprojektet leds och koordineras av Jörgen Jonsson, cheferna för utbildningskontoret, vård- och omsorgskontoret, Fredrik Jeppsson proprefekt ISV, samt Sabrina Thelander vid enheten för uppdrags¬utbildning, prefekter och dekaner för lärarutbildningar samt sjuk- och omvårdnadsutbildningar.

Ledningen för projektgruppen kallar in de ytterligare tjänstepersoner och anställda som behövs för arbetet.  

Åtgärdsområde 2: Högre övergångstal i Norrköping

Genomföra en hearing i Norrköping med fokus på två områden: 
1. Vilken information och kunskap har Norrköpings skolelever när det gäller högskolestudier och eftergymnasiala utbildningar, specifikt utbildningar vid LiU? 
2. Aktiviteter för ökad studentrekrytering till LiU

Syfte:
Syftet med hearingen är att sprida kunskap och utbyta erfarenheter och idéer om hur LiU och Norrköpings kommun arbetar med att informera och stimulera Norrköpingsungdomar och vuxna att påbörja eftergymnasiala studier, här främst högskolestudier. Syftet är också att delge arbetsformer och metoder om hur LiU arbetar med studentrekrytering. 

Det långsiktiga syftet är att fler Norrköpingsbor ska påbörja eftergymnasiala studier och högskolestudier, och att övergångstalen ska öka. Dessutom kan det finnas behov av att ta fram förslag och idéer på hur studentrekryteringen allmänt till LiU kan utvecklas.

Seminarium med Norrköpings kommun och Linköpings universitet om framtidens Campus Norrköping. Målsättning: 
Målsättningen med hearingen är att öka kunskap om dagens arbete, sprida erfarenheter och goda idéer på hur arbetet inom området kan stärkas. Ett önskvärt resultat av hearingen är nya förslag till åtgärder.

När, var, hur: 
Parterna informerar om hur man arbetar idag, kommande arbete, önskvärda utvecklingsområden, osv. Hearingen kan ha inslag av workshops. Hearingen bör genomföras första kvartalet 2019, hos Norrköpings kommun alternativt LiU Norrköping.
Hearingen bör belysa relevanta erfarenheter från tidigare arbete såsom rapport från Regeringens Rekryteringsdelegation,  

Deltagare:
Kommunens studie- och yrkesvägledare, lärare, anställda vid utbildningskontorets FoU-verksamhet, representanter från fristående skolor, LiU:s rekryteringsenhet, kommunikatörer från kommunen och LiU.

Projektgrupp:
Hearingen bör planeras och samordnas av Sofia Seifarth, Kerstin Johansson CKS, representanter från kommunens utbildningskontor, Lars Alfredsson, tekniska fakultetens nämnd för skolsamverkan samt från LiU:s rekryteringsenhet.

Ledningen för projektgruppen kallar in de ytterligare tjänstepersoner och anställda som behövs för arbetet. Detta kan inkludera relevanta dekaner, prefekter, representanter från kårer, sektioner, programansvariga, programråd, ämnesråd, kursmentorer, Thomas Dahl avdelningschef LEN, VFU-samordnare vid Utbildningsvetenskap.

Kostnadsanalys:
Hearingen är förknippad med arrangemangskostnader samt personalkostnader för planering och genomförande.

Nyckelord vid summeringsmöte 1 oktober:
Information till elever om LiU Norrköping, genomströmning på Campus, ”utbilda” lärare och studievägledare (studiedag med avslutande picknic), matris, intresse – utbildningsprogram, rikta marknadsföring mot Stockholm, konkurrensanalys, fristående gymnasier? Hur gör man idag? Basår inom fler områden? 

Övriga initiativ efter 1 oktober:

Norrköpings kommun har tagit fram en ny rapport om övergångar till högskolestudier 2017. Den är bra som referensmaterial i kommande arbete. I korthet visar rapporten:

 • Av de elever som avslutade gymnasieskolan läsåret 2013/14 och som då bodde i Norrköping hade 41 procent gått vidare till högskolestudier inom tre år, dvs. senast under 2017. Detta var den första årskullen som genomgick gymnasieutbildning efter införandet av gymnasiereformen GY2011. Andelen är samma som vid uppföljningen för 2016.
 • Bland 24-åringar från Norrköping hade 38 procent påbörjat en högskoleutbildning 2017. Detta är en lägre andel än i riket och bland jämförda kommuner.
 • En högre andel kvinnor än män går vidare till högskolestudier. Bland 24-åringar hade 46 procent kvinnor och 32 procent män från Norrköping påbörjat högskolestudier år 2017, en skillnad på 14 procentenheter. 

Rapporten i sin helhet finns att läsa på kommunens hemsida >>

I ett samarbete mellan Utbildningskontoret, rektorerna vid Norrköpings gymnasieskolor, Visualiseringscenter och Linköpings universitet har vi identifierat nio områden som kan stärka samarbete och öka övergångstalen:

 1. Skapa programråd för ökade kontakter, jmf med yrkesprogrammen
 2. Formalisera/strukturera kontakter/besök – så att de ej är personbundna
 3. Utveckla gymnasiearbetet genom en koppling till universitetet, utnyttja LiU utrustning och handledning
 4. Skapa fadderverksamhet. Studenter från universitetet blir faddrar för gymnasieleverna.
 5. Utveckla VFU:n och därmed också öka intresset för lärarutbildning och att arbeta som lärare.
 6. Utveckla besök av före detta elever och andra elever
 7. Utveckla universitetets verksamhet mot våra skolors personal. Utveckla fortbildning. En önskan är att också låta det leda till att flera av våra lärare får bli delaktiga i forskning, samt att universitetet lägger forskningsprojekt på våra skolor.
 8. Utöka antalet inslag i utbildningarna från Campus, t.ex. inspirationsföreläsningar
 9. Förstärk arenor för naturliga möten, Visualiseringscenter, bibliotek etc.

Åtgärdsområde 3: Stärkt marknadsföring för fler studenter vid Campus Norrköping

Genomför en workshop i Norrköping om hur marknadsföringen av LiU Norrköping kan vässas och utvecklas.

Syfte:
Syftet med workshopen är att diskutera, presentera och ta fram nya idéer och strategier för att utveckla marknads¬föringen och få fler studenter till LiU Norrköping.

Seminarium med Norrköpings kommun och Linköpings universitet om framtidens Campus Norrköping.

Målsättning: 
Målsättningen med workshopen är att ta fram konkreta förslag till marknadsföringsaktiviteter. Samt öka kunskap kring hur parterna arbetar med dessa frågor.

När, var, hur:
Parterna informerar om hur man arbetar idag, kommande arbete, önskvärda utvecklingsområden, osv. Utbyte av idéer, nya förslag, brainstorming, etc . Workshopen genomförs våren 2019. Hos Norrköpings kommun alternativt Campus Norrköping. En viktig del av arbetet är att engagera kårer, sektioner, programansvariga samt studenter i kommunikationsarbetet.

Deltagare:
Utvalda lärare och forskare från Campus Norrköping baserat på en idétävling samt LIU-studentrekrytering, studentkårerna, kommunikatörer från LiU och kommunen men också ansvariga för rekrytering och studie- och yrkesvägledning.

Projektgrupp:
Workshopen planeras och samordnas av Martin Rantzer, Anna Johnsson Harrie utbildningsledare på utbildningsvetenskap, representanter från parternas kommunikationsenheter samt från LiU:s rekryteringsenhet.

Ledningen för projektgruppen kallar in de ytterligare tjänstepersoner och anställda som behövs för arbetet. Detta kan inkludera relevanta Dekaner, Prefekter, representanter från programråd, ämnesråd, kursmentorer samt FoU-enheter på regionen/kommunen.

Kostnadsanalys:
Workshopen är förknippad med arrangemangskostnader samt personalkostnader för planering och genomförande. Kommande marknadsföringsinsatser innebär kostnader.

Nyckelord vid summeringsmöte 1 oktober:
Lokalt marknadsmaterial, studera i norrkoping.nu, bostadsgaranti? Gemensamma marknadskanaler, barnomsorg, kommunikationer, gratis busskort 3 månader, kultur och fritid (studentliv), jobba bredvid – exjobb, sommarjobb, Case ”studenter i Norrköping”, studentkårer, kartläggning av framtida studenter, stadsvandring, nyttja tävlingar bland studenter för att nå ut via sociala medier, Utveckla presentationspaket till studentambassadörer.

Åtgärdsområde 4: Digitalisering (endast bevakning)

Starta ett gemensamt pilotprojekt med syfte att göra Norrköping till en digital testbädd och för att öka kunskap, stimulera utveckling och implementera lösningar inom området digitalisering, samt stärka forskning inom området.

Syfte:
Pilotprojektet syftar till att göra Norrköping till en digital testbädd och att stärka området digitalisering, både inom LiU och inom kommunens verksamheter samt i staden Norrköping.

Seminarium med Norrköpings kommun och Linköpings universitet om framtidens Campus Norrköping.Målsättning:
Målsättningen för pilotprojektet är att etablera struktur och samarbetsformer som kan utveckla Norrköping till en digital testbädd samt stärka LiU:s roll och kunskap inom området.

När, var, hur:
Pilotprojektet ska fånga upp de behov, resurser och den potential inom området digitalisering som finns inom LiU och Norrköpings kommun. Det kan handla om gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, stötta och stimulera pågående aktiviteter och insatser, implementera lösningar i kommunens verksamhet och i staden Norrköping. I arbetet med hållbara och resurseffektiva städer är digitalisering en viktig del.

Pilotprojektet ska ha en nära dialog med det ordinarie samverkansarbetet mellan Norrköpings kommun och LiU, som regleras i det strategiska samverkansavtalet. Pilotprojektet ska pågå åren 2019-2020 och utvärderas hösten 2020. Pilotprojektets arbete sker i huvudsak vid Campus Norrköping, Visualiseringscenter, Norrköpings kommun samt de närliggande arenor och nätverk som är verksamma inom digitaliseringsområdet.

Kostnadsanalys:
Pilotprojektet innebär kostnader för personal, forskare och anställda för att avsätta tid i arbetet. Kostnader för att utveckla och implementera lösningar kan också tillkomma.

Projektgrupp:
Pilotprojektet leds och koordineras av Norrköpings kommunen digitaliseringsdirektör samt Campusrådet vid Campus Norrköping, i nära samarbete med aktuella forskare och anställda inom LiU, samt för området utvecklingsansvariga inom kommunala verksamheter som skola, vård och omsorg, socialtjänst, gator och trafik, stadsbyggnad, hållbar utveckling, etc. Ledningen för projektgruppen kallar in de ytterligare tjänstepersoner och anställda som behövs för arbetet.

Nyckelord vid summeringsmöte 1 oktober:
Kompetensutveckling, gemensamma projekt, använda visualiseringscenter, introducera AI, casebaserad utbildning, förankring, knyt an till andra initiativ, hållbara städer, framtidens resor, ostlänk, digital testbädd Norrköping 

Åtgärdsområde 5: Utveckla utbildningarna (endast bevakning)

Starta en förstudie för att analysera och utveckla Campus Norrköpings nuvarande utbildningar med målet att de bättre ska matcha det som efterfrågan från elever och framtida arbetsgivare.

Syfte:
Syftet med förstudien är att undersöka om ett förändrat kursinnehåll kan öka antalet förstahandsansökningar och antagna vid Campus Norrköpings utbildningar.

Seminarium med Norrköpings kommun och Linköpings universitet om framtidens Campus Norrköping. Målsättning:
Målsättningen med projektet är att förstudera om ett förändrat kursinnehåll kan öka antalet förstahandsansökningar och antagna vid Campus Norrköpings utbildningar.

När, var, hur:
Arbetet föreslås inleda under hästen 2018 med ett fokus på utbildningarna i Norrköping. Förstudien ska beakta förslagen från de organisationsutredningar som genomförts inom LiU. Underlag från parallell undersökning av faktorer som påverkar studenters studieval.
Förslag förankras med representanter från näringsliv och offentlig sektor.

• Vilka olika yrkesgrupper och kompetenser har näringslivet i framtiden behov av och inom vilka näringar?
• Hur skulle ett utökat samarbete mellan näringsliv och utbildning kunna se ut? Både gällande elever / studenter, praktikplatser, exjobb, men också mellan näringslivet, lärare och rektorer, professorer.
• Vilken kunskap om dagens utbildningar behöver näringslivet för att på bästa sätt se hur ett samarbete stärker studenterna när man tex tar emot praktik, Ex jobb, samarbeten etc?

Deltagare:
Proprefekter (med ansvar för utbildning), studierektorer, programansvariga, LiU studentrekrytering, Utvalda lärare och forskare från Campus Norrköping baserat på en idétävling

Projektgrupp:
Projektet består av ett huvudprojekt som ser övergripande förändrings- och samordningsmöjligheter för alla Campus Norrköping utbildningar samt delprojekt för respektive programnämnd.

Kostnadsanalys:
Personalkostnader för planering och genomförande.

Nyckelord vid summeringsmöte 1 oktober:
Integrera utbildningar typ sjuksköterska med e-hälsa-inriktning, Individualisering av studiegång. Samverkan kommun-universitet, Arbets- och verksamhetsintegration, Utveckla flexibla pedagogiska lösningar och pedagogiska utmaningar, förena arbete med studier, vetenskaplig grund, Basår på flera områden 

Redovisning av innehåll på post-it-lappar

Workshop 1 Fler studenter vid Campus Norrköping

Frågorna:
• Hur kan vi på kort sikt få fler studenter till befintliga utbildningar vid Campus Norrköping?
• Hur tänker morgondagens studenter?
• Utveckla innehållet i befintliga utbildningar
• Utveckla marknadsföringen av utbildningarna
• Utveckla Norrköping som studentstad
• Utveckla Kommunen som arbetsgivare

Redovisning av texter på post-it-lappar (några grupper har tydligt prioriterat tre områden, andra inte)

Workshop 2 Framtidens utbildningar och forskning vid Campus Norrköping

Frågorna:
• Hur säkerställer vi att utbildningarna är relevanta och attraktiva om 10 år?
• Vilka kompetenser och forskning efterfrågas i regionen?
• Hur undervisar vi om 10 år?
• Hur stödjer vi livslångt lärande?
• Hur präglar Campus Norrköping stadslivet om 10 år?

Redovisning av texter på post-it-lappar (några grupper har tydligt prioriterat tre områden, andra inte)

Åtgärdsområde 1: Uppdragsutbildning

Åtgärdsområde 2: Högre övergångstal i Norrköping

Åtgärdsområde 3: Stärkt marknadsföring för fler studenter vid Campus Norrköping

Åtgärdsområde 4: Digitalisering (endast bevakning)

Åtgärdsområde 5: Utveckla utbildningarna (endast bevakning)

Workshop 1 – Fler studenter vid Campus Norrköping

Workshop 2 – Framtidens utbildningar och forskning vid Campus Norrköping

Bild- och filmfiler från dagen