Nominering, bedömning och tillsättning av Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna

Tillsättningen av professurerna sker genom ett nomineringsförfarande där i första hand forskningsmiljöer inom Institutionen för kultur och samhälle, IKOS, föreslår kandidater. I urvalet av de nominerade tillämpas tydliga bedömningskriterier.

Med Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna vill Linköpings universitet attrahera vetenskapligt eller konstnärligt framstående personer till universitetet.

Programmet riktar sig till framstående forskare både inom humaniora och samhällsvetenskap och inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga delarna av utbildningsvetenskap, men också till författare, folkbildare, lärare, journalister, pedagoger, skribenter, konstnärer, filmare, fotografer, eller verksamma inom andra konstarter. Programmet vänder sig till såväl nationella som internationella sökande. 

Innehavare av professurerna utses för en period om 1–3 år. Innehavaren förväntas tillbringa merparten av sin arbetstid vid Linköpings universitet under perioden och erhåller efter överenskommelse gängse akademisk lön motsvarande professors nivå. 

Läs mer om nominering, bedömning och tillsättning nedan.

Nominering Visa/dölj innehåll

Nomineringsförfarande

Det är i första hand forskningsmiljöer inom IKOS som kan föreslå kandidater till professurerna. 

Nomineringen åtföljs av en kort motivering  samt gärna även den nominerades CV och publikations-, verk- eller meritförteckning.

I motiveringen ska framgå

  • den nominerades verksamhet
  • hur den nominerades verksamhet kan främja IKOS miljöer
  • synpunkter på anställningens längd
  • den nominerades nuvarande arbets- och anställningsförhållanden.

Samtycke till nomineringen

Innan förslag insänds bör de nominerade ha tillfrågats och samtyckt till nomineringen. Nominerade kandidater som anses särskilt lämpade kallas till intervju och ombeds att inkomma med en utvidgad avsiktsförklaring.

Bedömning och tillsättning Visa/dölj innehåll

Bedömningsgrunder och tillsättning

Professorerna förväntas vara av generell relevans för samtliga miljöer på båda Campus och för verksamheten inom såväl Filosofisk fakultet som området Utbildningsvetenskap.

Moa Martinsson-professuren har sin placering på IKOS vid Campus Norrköping. Tage Danielsson-professuren har sin placering på IKOS vid Campus Valla. Professurernas placering inom IKOS och på respektive campus avgörs i dialog med innehavaren, prefekt, dekaner och berörda forskningsmiljöer. Målsättningen är att professorsprogrammet över tid ska uppfattas som en tillgång för samtliga forsknings- och utbildningsmiljöer på IKOS – inom såväl Filosofisk fakultet som Utbildningsvetenskap.

Professurerna tillsätts av Anställningsnämnden vid Filosofisk fakultet på förslag av en särskild beredningsgrupp som tar ställning till inkomna nomineringar. 

Beredningsgruppen består av representanter för prefekturen vid IKOS, dekanatet vid berörd fakultet, samt företrädare för forskningsmiljöer vid IKOS. Vid behov inhämtas råd från externa sakkunniga. Ordförande för beredningsgruppen är prefekten vid IKOS.

Beredningsgruppens kriterier

I sitt urval av nominerade personer tillämpar Beredningsgruppen tydliga bedömningskriterier. Innehavare av Moa Martinson- respektive Tage Danielsson-professuren ska enligt dessa kriterier:

(1) bedriva en vetenskaplig, intellektuell eller konstnärlig verksamhet som gjort vederbörande till en nationellt ledande och internationellt erkänd företrädare för sitt fält;

(2) ha bidragit till kunskapsförmedling och samhällsdebatt; 

(3) ha förutsättningar att främja verksamheten vid IKOS, med tonvikt på någon eller några av dess forskningsmiljöer, samt genom ett särskilt åtagande eller uppdrag som väsentligen bidrar till ämnen och miljöer inom IKOS.

(4) ha tydlig relevans för skolans, bildningens, folkbildningens eller kunskapsförmedlingens praktik och teori;

(5) ha förutsättningar att länka samman verksamheten vid IKOS med omgivande samhället – lokalt, nationellt eller internationellt.

Ömsesidighetskriterium

I sitt urval tillämpar Beredningsgruppen även ett ömsesidighetskriterium, som ska se till att professorsprogrammet som helhet förblir mångsidigt och gagnar alla delar av IKOS. 

(6) Ömsesidighetskriteriet innebär att bedömningsgruppen vid varje professorsurval beaktar att de båda professorerna

  • tillsammans är av relevans för forsknings- och utbildningsmiljöerna i såväl Norrköping som Linköping, 
  • tillsammans är av relevans för forskning och grundutbildning inom filosofisk fakultet och inom det utbildningsvetenskapliga området,
  • tillsammans uppvisar diversitet i termer av kön, ämnesmässig bakgrund, samt vetenskaplig respektive konstnärlig meritering.

Anställningsnämnden avgör huruvida utsedd person – i enlighet med Linköpings universitets anställningsordning – ska kallas som adjungerad professor eller som gästprofessor, och huruvida utnämningen sker på vetenskaplig grund eller konstnärlig grund. Vid behov kan Anställningsnämnden även pröva huruvida föreslagen person har professors behörighet.

 

Läs mer om gästprofessorsprogrammet Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs mer om Institutionen för kultur och samhälle Visa/dölj innehåll