Genuslektor vid Utbildningsvetenskap

Området för Utbildningsvetenskap (UV) söker en genuslektor (25 %) för arbete med frågor kring genusinkludering och jämställdhetsintegrering.

Generellt för Linköpings universitet finns följande formulerat kring genuslektorernas uppdrag: 

Genuslektoratens huvuduppgift bör röra utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. De skall dessutom fungera som bollplank för intresserade av genusperspektiv och stödja arbetet med utformandet av nya projekt. Genuslektoraten skall även fungera som stöd för studenter och kåraktiva, samt arbeta med nätverksarbete inom och utom Linköpings universitet i frågor kring genusperspektiv. De kan även vara till hjälp i programutvecklingsarbeten. 

Ett uppdrag som genuslektor inom UV innebär att allsidigt belysa frågor om genus och jämställdhet och verka för att dessa områden synliggörs i verksamheten. Arbetet fokuserar på att öka medvetenhet och kunskap om genusperspektiv i utbildning, och utveckla pedagogiska modeller för bestående arbete med jämställdhets- och genusaspekter. Genuslektorns engagemang för jämställdhet i utbildningar sker utifrån ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv. Genuslektorn ska även bistå fakulteten/området med arbetet mot de mål som fastställs av Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV) i arbete med aktiva åtgärder för lika villkor. 

Exempel på arbetsuppgifter för genuslektorn inom UV:

  • i samarbete med programansvariga kartlägga och analysera omfattningen av, och uttrycken för, befintliga genusinslag i programutbildningar
  • stödja anställda att planera och genomföra kurser och program så att genus som innehåll och form genomsyrar utbildningarna
  • samarbeta med aktörer inom LiU, regionen, nationellt och internationellt kring frågor om genus och jämställdhet i förskolan, skolan och högre utbildning
  • inventera åtgärdsområden och ge förslag på aktiviteter inför formulering av fakultetens/områdets handlingsplan för lika villkor
  • öka möjligheterna för en breddad rekrytering av studenter inklusive medverka i utformning av informationsmaterial för detta 

Genuslektorns uppdrag och handlingsplan fastställs av SUV. Uppdraget utförs i nära samverkan med programledning.

Flertalet av genuslektorerna inom LiU är kvinnor, därför ges män företräde vid lika meriter i övrigt. 

För information, kontakta Kanslichefen Catharina Magnusson (catharina.magnusson@liu.se) eller nuvarande genuslektor Susanne Kreitz-Sandberg (susanne.kreitz-sandberg@liu.se). 

Sökande ska inneha en anställning på LiU och arbeta med UV:s utbildningar. Ansökan ska innehålla CV, förteckning över publikationer och undervisningsmeriter så väl som en avsiktsförklaring, och lämnas via mail till Kanslichefen Catharina Magnusson (catharina.magnusson@liu.se) senast 2017-08-18. 

Taggar Visa/dölj innehåll