Globalisering lockar indiska IT-ingenjörer till Sverige

Allt fler högutbildade IT-ingenjörer från Indien flyttar till Sverige för att arbeta här. Organisatoriska förändringar har underlättat för dem att komma hit. Men här finns också behov av deras kunskap.
Indisk it-ingenjör med smartphone. Bara händer syns.– Globaliseringen berör många olika samhällsområden, däribland ekonomi, migrationsmönster och kunskapsflöden. I vår studie har vi undersökt hur globaliseringen påverkat migrationen från det globala syd – i detta fall Indien, till det globala nord – i detta fall Sverige, säger professor Brita Hermelin, professor vid Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, och en av forskarna bakom studien.

Den globala ekonomin är under ständig omvandling och relationer mellan olika länder och platser i världen förändras. Därför har många riktat blicken mot vad som sker i de så kallade BRICS-länderna som omfattar Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Dessa fem länder är stora och snabbt tillväxande ekonomier. Utvecklingen där får stora effekter på hela värdens ekonomiska relationer.

I Indien har några av världens största IT-företag vuxit fram. De har etablerat kontor i olika länder i världen, däribland i Sverige. Den stora exporten har även medfört arbetsmigration av IT-experter som för längre eller kortare perioder arbetar på plats hos sina internationella kunder.

Organisatoriska förutsättningar

Forskarna kommer fram till två slutsatser i studien. Den första är att migrationsflöden i hög grad är beroende av organisatoriska förutsättningar, exempelvis nationell lagstiftning och företagens utveckling.

– Det står i skarp kontrast till traditionella migrationsteorier som i hög grad betonar individers och familjers överväganden och strategier, säger Brita Hermelin.

Indisk invandring till Sverige har varit liten fram till omkring 2008 då den svenska lagstiftningen ändrades till förmån för mer arbetskraftsinvandring. Sedan dess har arbetsmigrationen från Indien ökat. Migranterna är främst högutbildade IT-ingenjörer. År 2012 var indier den tjugonde största invandringsgruppen i Sverige.

Relationen nord - syd

Den andra slutsatsen är att relationerna mellan det globala nord och syd är under radikal omvandling. I studien exemplifieras den utvecklingen av att Sverige är i behov av import med högt kunskapsinnehåll och kvalificerad arbetskraft från Indien.


Publicerad 2015-03-04