Styrkeområde 1: Hållbar mobilitet

Styrkeområdet Hållbar mobilitet tar sin utgångspunkt i den kanske största samhällsutmaningen som är kopplad till transportsystemet– beroendet av fossila drivmedel som bidrar till utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar. 

Vägar och skog sedda från ovan.

Lösningar för privatbilismen

Privatbilismen står idag för drygt hälften av växthusgasutsläppen vid inrikes transporter i Sverige och utgör därför ett av de huvudområden som kräver fler innovativa lösningar för att åstadkomma en omställning till ett hållbart transportsystem. Stora kostnader är också förknippade med ineffektivitet och ökat res- och transportbehov som på många platser har givit upphov till trängsel. 

Den nödvändiga omställningen till hållbar mobilitet är beroende av tillgång till fossiloberoende fordon, smart uppkopplad infrastruktur, beteendeförändringar och nya kombinerade mobilitetslösningar. Minskat bilresande till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång samt styrmedel för att skynda på utvecklingen är också av central betydelse. Laddbara bilar, självkörande fordon, elvägar, uppkopplade samverkande system (Cooperative Intelligent Transport Systems, CITS,) och digitala plattformar (”Mobility as a Service, MaaS”) blir tillsammans med stadsplaneringsåtgärder viktiga komponenter i ett framtida hållbart transportsystem.

VTI och LiU har båda omfattande kompetens och stor verksamhet inom området. Båda organisationerna ingår i Centrum för trafikforskning, CTR, ett kompetenscentrum som initierar, samordnar och bedriver forskning och utveckling inom modellering och analys av trafikprocesser, och i forskningsprogrammet Transportekonomi. VTI och LiU samarbetar också inom regeringens satsning på strategiska forskningsområden inom forskningsmiljön ”Transport research environment with novel perspectives”, TRENoP.

Autonoma bussen Elin

Samarbetet kring transportmodellering, trafiksimulering och analys av trafikprocesser är väl etablerat med delvis gemensam personal i form av adjungerade seniora forskare och gemensamma doktorander med delade anställningar. Studenter inom grundutbildningen erbjuds också examensarbeten i anslutning till forskningsprojekt inom området.

I handlingsplanen för samverkan mellan LiU och VTI för 2018 finns en punkt som handlar om att driva och utveckla initiativet ”Elin”, med en autonom buss som en demonstrationsarena, testbädd, för forskning och utveckling inom området. Syftet med denna arena är att fördjupa samverkan inom hållbar mobilitet och bidra till kunskap som är viktig för den framtida hållbara mobiliteten med utgångspunkt i framförallt användarnas perspektiv.

VTI och Tema Teknik och social förändring, LiU, har ett mångårigt och väletablerat samarbete om studier som rör människors relationer till transporter samt policy- och planeringsfrågor. Samarbetet har bland annat tagit sig uttryck genom doktorander med delade anställningar. Stor potential finns också för utökat samarbete till exempel inom ramen för det nyetablerade kandidatprogrammet Samhällsplanering som är förlagt till Tema Teknik och social förändring.

Kontaktpersoner inom VTI:

• Docent Andreas Tapani (CTR, TRENoP)

• Docent Anna Anund (Elin)

• Dr Ida Kristoffersson (Forskningsprogrammet Transportekonomi)

• Dr Åsa Aretun (forskningschef)

Kontaktpersoner inom LiU:

• Docent Clas Rydergren (CTR)

• Professor Harald Rohracher (Tema T)

• Professor Jan Lundgren (TRENoP)

• Dr Joakim Ekström (Forskningsprogrammet Transportekonomi)

• Professor Tom Ziemke (Cognition & Interaction Lab)