Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande

Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande är en forskningsinriktning vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) och här studeras beslutsfattande på organisations- och samhällsnivå.

Beslutsfattande med implikationer för hälso- och sjukvård spänner över ett stort fält och inkluderar ställningstaganden på nationell-, regional-, lokal- och patientnära nivå liksom inom offentlig och privat sfär. I ett beslutsfattande ryms ställningstaganden om vad som ska bli ett föremål för uppmärksamhet, vad som definieras som ett problem, vem som har möjlighet att påverka utformningen av beslutsprocessen, vilka underlag som behövs och vad dessa omfattar, hur beslut kommuniceras samt konsekvenser av beslutsfattandet. Inom CMT studeras främst beslutsfattande på organisations- och samhällsnivå. Området är indelat i tre fält:

• Innovation
• Styrning
• Prioritering

Innovation

Detta område omfattar transformering av forskningsresultat till förändrad praxis och nya sjukvårdsteknologier. Införande, adoption och implementering av nya metoder studeras, liksom medicinsk och annan hälsorelaterad forskning och utveckling. Speciellt studeras den problematik som är förknippad med utvärdering och beslutsfattande gällande metoder som används på experimentell basis. I profilen ingår också forskning med inriktning på medicintekniska produkter.

Styrning

Inom området studeras utveckling, tillämpning och effekter av styrformer på såväl nationell som regional- och lokal nivå. Styrformer avser olika sätt att påverka hälso- och sjukvården och dess aktörer, som exempelvis att utveckla och implementera policies, att planera och genomföra organisationsförändringar, att förhandla mellan parter, att sammanställa och sprida evidensbaserade underlag, att bedriva utbildning, att skapa samarbetsformer mellan offentliga och privata aktörer och att använda sig av ekonomiska och andra incitament.

Prioritering

I centrum för det tredje fältet står beslut om gränsdragning för det offentliga åtagandet och om faktisk prioritering inom hälso- och sjukvård och hur sådana beslut kan förbättras. Här studeras principer för att avgränsa det offentliga åtagandet, hur kunskap som stöd för prioriteringar förändras över tid, hur sjukvårdens patientsammansättning (fler multisjuka äldre) påverkar förutsättningarna för evidensbaserad prioritering och hur landsting- och regioner utvecklar och tillämpar policy som stöd för verksamhetens prioriteringar.

HSB-HSA-2016Foto: Emma Busk Winquist

Forskargruppen som arbetar med Hälso- och sjukvårdens beslutsfattande.
Fr vä: Karin Bäckman, Suzana Holmér, Barbro Krevers, Ann-Charlotte Nedlund, Mari Broqvist, Kerstin Roback, Peter Garpenby

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Forskningsverksamhet Visa/dölj innehåll