Helhetssyn på hälsan

Hur ser en hälsofrämjande arbetsplats ut? Ja, att det krävs mer än ergonomiskt riktiga möbler är nog de flesta överens om idag. Vid Helix bestämde sig en grupp forskare för att ta det stora greppet och undersöka vad ledning och organisation betyder för de anställdas hälsa och produktion.
arbetslivFoto: Staffan Gustavsson

Psykisk ohälsa är idag den enskilt största orsaken till sjukskrivningar. Det hänger förmodligen samman med stress, men sambanden är inte lätta att fånga. Det säger Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering.


kerstin.ekberg- Vi ser hur arbetslivets förändras snabbt idag, inte minst med globaliseringen och nya organisationsmodeller. Det leder till nya hälsorisker som vi vet ganska litet om.

Hon varnar för att vi är på väg att återinföra organisationsformer som liknar den gamla taylorismen.

- Tiden krymps för varje uppgift du har, arbetsmoment standardiseras. Risken är att människor använder allt mindre av sin professionella kunskap, och att verksamheten istället styrs av vad som mäts, det vill säga antal avklarade ärenden eller patienter eller produkter.

- Samtidigt ställs krav på ständig utveckling och lärande, att människor är förändringsbenägna.

Sedan 2008 leder hon tillsammans med andra forskare vid Helix den stora studien LOHP, ledning och organisation för hälsa och produktion. Studien görs i Helix´ regi och omfattar ett tiotal arbetsplatser i både offentlig och privat sektor. Den första datainsamlingen gjordes 2010 och omfattar närmare 5 000 individer.

De data som samlas in handlar om vad som utmärker organisationen och ledarskapet, mått på psykosocial arbetsmiljö och lärandeklimat, liksom mer traditionella hälsomått och självskattad produktion.

- I varje verksamhet kartlägger vi människors plats i organisationen. Vi tittar på vem som är chef och vilka som är underställda.
I år, 2013, görs en uppföljande datainsamling och en sak som forskarna snabbt har kunnat konstatera är att människor är rörliga. Chefer har flyttat, medarbetare har slutat eller gått i pension.

- Det innebär att vi också kan se hur var och en har vandrat i sin organisation, säger Kerstin Ekberg.

Flera doktorander är knutna till LOHP, och nu börjar resultaten komma. Några exempel på vad man kommit fram till: Chefer mår alltid bättre än sina medarbetare. Det gäller även första linjens chefer och mellanchefer, som också har att kämpa med rollkonflikter. Samtidigt har de dock större flexibilitet och högre grad av egen kontroll i sitt jobb, något som främjar hälsan.

Ett annat resultat: Tydlighet i organisationen är den enskilt starkaste faktorn för en god produktion. Men ett bra socialt kapital är också viktigt, dvs. en grupp arbetskamrater som man känner sig trygg med.

- Något som får betydelse idag när allt fler är tillfälligt anställda och går ut och in på arbetsplatser, konstaterar Kerstin Ekberg.

Ett tredje exempel på vad forskarna funnit är att ett högt inflytande i arbetet bidrar till att man bättre kan utnyttja andra hälsofrämjande förutsättningar i arbetet som ett positivt lärandeklimat och goda sociala relationer. Just nu arbetar de med frågan om huruvida leaninspirerade organisationsprinciper gynnar ett gott lärandeklimat.

Helix är ett centrum vid Linköpings universitet för forskning om lärande, hälsa och rörlighet i arbetslivet.
 

Tydlighet viktigt för att må bra på jobbet

En tydlig organisation, med klara mål och förväntningar på den anställde, är en grundläggande men tidigare förbisedd faktor för ett gott arbetsliv. Det visar en aktuell avhandling i arbetslivsforskning inom LOHP.

Egna beslut viktigt för välbefinnande

Ett gott eget beslutsutrymme är centralt för anställdas välbefinnande. Det handlar om att själv ha inflytande över hur arbetet ska utföras, men även att få använda sig av sina färdigheter.

Vem bryr sig om hur chefen mår?

Inte många, ärligt talat. Forskning om chefers hälsa är ganska ovanlig, särskilt i relation till deras psykosociala arbetsvillkor.

Helhetssyn på hälsan

Hur ser en hälsofrämjande arbetsplats ut? Ja, att det krävs mer än ergonomiskt riktiga möbler är nog de flesta överens om idag. Vid Helix bestämde sig en grupp forskare för att ta det stora greppet och undersöka vad ledning och organisation betyder för de anställdas hälsa och produktion.

Övre bilden: Toyotas fabrik i Mjölby. 

Publicerad 2013-10-01, Anika Agebjörn