Sektorsöverskridande samverkan (SÖS)

Bakgrund

SÖS är ett forskningsprojekt där vi intresserar oss för entreprenöriell organsering mellan organisationer från olika samhällssektorer. Projektet genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet.

Studiens syfte och design

Studien syftar till att studera den organisering som sker i det praktiska genomförandet av välfärd och de förutsättningar som finns för samverkan och lärande mellan de tre samhällssektorerna: offentliga organisationer, företag och civilsamhällets organisationer. Projektet pågår och fortgår i olika steg under de kommande fem åren. Under 2017 och 2018 följs tre utvalda fall. Därefter vidtar analys och systematisk kunskapsspridning även utanför HELIX. 

Nyttiggörande av resultat

Målgruppen för studien är aktörer som samverkar kring välfärdstjänster där de tre samhällssektorer är involverade. Projektet har uppkommit genom samtal med HELIX partnerorganisationer. Tre olika fallstudier genomförs. Under projektets gång genomförs såväl sektorsspecifika som fallspecifika interaktiva workshops. I projektets avslutande fas sprids kunskapen i en vidare krets genom aktiviteter inom HELIX Academy. 

Relevans och förväntade effekter

Denna studie förväntas bidra med ökad kunskap om hur nya entreprenöriella samverkansformer över sektorsgränser fungerar i praktiken. Mer precist bidrar projektet med kunskap om:

  • Organisering som involverar samtliga tre samhällssektorer i en svensk välfärdskontext.
  • Hur samverkan mellan samhällssektorer fungerar i praktiken.
  • Hur olika aktörer inom de tre samhällssektorerna kan lära av varandra och utveckla kunskap om nya sätt att samverka för organisering av välfärd.

Medverkande parter

  • Region Östergötland
  • Coompanion
  • Se-upp
  • Famna
  • Kommuner
  • Diverse småföretag och civilsamhällesorganisationer

 

Forskare
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll