Historia

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Läs historia som fristående kurs

Historia1, fristående kurs.Historia ges som fristående kurs på A-D nivå (Historia 1-4, 1-120 högskolepoäng) och ämnet ingår även i utbildningsprogrammet för kulturvetenskap och i lärarutbildningar för grundskolan och gymnasiet. Historieämnet erbjuder även olika specialkurser, sommarkurser och internationella kurser. Dessutom medverkar ämnet i utbildningsprogrammet för turism och i kursen European Integration.


Historia är en del av Institutionen ISAK. Tillsammans med Turism och medievetenskap utgör vi en avdelning inom ISAK som heter: Avdelningen för historie-, turism och medievetenskap. Vi finns i B-huset på Campus Valla.

 


 

Erasmusutbyte med Sheffield och Rotterdam

Linköpings universitet har ett stort antal utbytesavtal med olika universitet runtom i världen. Historieämnet vid Linköpings universitet har Erasmusavtal om lärar- och studentutbyte med Sheffield Hallam University (SHU) i England och om studentutbyte med Erasmus Universiteit Rotterdam.

För utbytet med SHU sträcker sig avtalet från läsåret 2014/15 till 2020/21. Det innebär att en LiU-student per läsår (eller två studenter under en termin varje läsår) får en friplats för att studera historia vid SHU. På motsvarande vis får studenter från SHU komma till Linköpings universitet. Varje läsår reser dessutom en lärare i vardera riktningen för att undervisa vid det andra lärosätet.

Från och med läsåret 2016/17 kommer studenter i historia vid LiU och vid Erasmus Universiteit Rotterdam att kunna läsa historia vid det andra lärosätet. Varje läsår kommer två studenter erbjudas möjligheten till studieutbyte och avtalet gäller till och med läsåret 2019/20. 

Sheffield Hallam University har en profil mot 1800- och 1900-talens historia. Där finns ett stort utbud av kurser som behandlar olika historiska teman och olika delar av världen. Läs mer om historiska kurser på HSU.

Erasmus Universiteit Rotterdam ger ett internationellt kandidatprogram i historia, vilket betyder att det finns ett brett utbud av historiekurser på engelska. Vid universitetet finns ett centrum för historiekultur-studier och universitetsbiblioteket har en stor samling historiedidaktisk litteratur. Läs mer om Erasmusuniversitetets kurser för utbytesstudenter.

Ansökan om att åka som Erasmusstudent till Sheffield Hallam University och Erasmus Universiteit Rotterdam ställs till Linköpings universitet, som varje år har en central utlysning av platser inom Erasmus. Akademisk kontaktperson vid ISAK/Historia för studentutbyte är biträdande professor David Ludvigsson.

Våra fristående kurser

Avdelningen Historie-, turism- och medievetenskap (HTM)