Hur gick det sedan? - Att följa upp prioriteringsarbeten

Det kan finnas olika aspekter på vad man har följt upp eller önskar följa upp när ett prioriteringsarbete genomförs på en övergripande nivå i ett landsting/region/kommun eller inom en avgränsad enhet. Det kan t.ex. handla om uppföljning av följsamhet till prioriteringsbeslut, ekonomisk uppföljning, uppföljning av hälsokonsekvenser eller personalens uppfattningar om process och resultat. 

Resultat från uppföljningar ger en inblick i hur olika prioriteringsprocesser har bedrivits och kan även ge vägledning och inspiration till dem som planerar att starta ett prioriteringsarbete eller ämnar utveckla ett redan pågående. Prioriteringscentrum arbetar med sammanställning av exempel på uppföljningsprocesser med olika syften och tillvägagångssätt.

Kontaktpersoner