Utveckling och tillämpning av nya metoder för identifiering av effektivt utnyttjande av industriellt överskottsvärme

Projektet syftar till att utveckla metodik för att systematiskt kunna identifiera och kvantifiera tillgången på överskottsvärme i industriella processer och även identifiera och redovisa relevanta exempel på möjliga användningar av industriellt överskottsvärme och belysa konsekvenser av dessa användningar med avseende på energieffektivitet, klimatnytta och ekonomisk lönsamhet.

Genom att använda överskottsvärme minskar nyttjandet av primärenergiresurser som annars skulle behövts för produktion av värme eller av värmet uppfylld energitjänst. Utökad användning av industriellt överskottsvärme har stor potential att bidra till EU:s mål för energieffektivisering och kommer även inverka på målet om förnybar energi och växthusgasutsläppsmålet, vilket också framgår av energieffektiviseringsdirektivet där överskottsvärme lyfts fram som ett sätt att nå målen. Tillvaratagande av överskottsvärme kan kopplas till ett flertal av de nationella svenska miljökvalitetsmålen:

  • God bebyggd miljö
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Ingen övergödning
  • Bara naturlig försurning. 

Även om industriellt överskottsvärme har använts och används i stor utsträckning, både nationellt och internationellt, anses potentialen för ökat tillvaratagande vara betydande. 
För att tillvarata potentialen krävs ett systemtänkande, studier av konkurrenssituationen för överskottsvärme, utveckling av alternativ teknik, samarbete mellan många aktörer och incitament för att utprova och införa nya tekniska och kommersiella system. För ett effektivt utnyttjande krävs ofta klustersamarbeten, mellan industrier såväl som mellan industri och samhälle.

Intresse att leverera överskottsvärme finns i flera branscher. Genom att nyttja överskottsvärme kan industrin få betalt för en resurs som annars skulle gå till spillo, vilket stärker svensk industri i den internationella konkurrensen.

Det finns många tidigare studier som fokuserar på eller berör ämnet industriellt överskottsvärme. Trots detta finns ett stort behov av fortsatt forskning på området.

I projektet avser vi att utveckla metodik för att göra en systematisk genomgång och utvärdering av överskottsvärmetillgångar och möjliga användningar av dessa vilket inte har gjorts tidigare. Projektet avser att identifiera den "sanna" temperaturnivån och mängd på värmet, vilket kan skilja sig avsevärt från vad som fås vid konventionella studier. Den metodutveckling som föreslås kommer att bidra till att bättre kvantifiera potentialen och är ett värdefullt tillskott till konventionella "tool boxes" för potentialbedömningar.

Att problematisera kring begreppet överskottsvärme och vad som verkligen är oundviklig överskottsvärme har inte tidigare gjorts i samband med uppskattningar av tillgång på industriellt överskottsvärme på nationell nivå. Detta är helt avgörande för hur man ska se på överskottsvärmet och vilken miljö- och resurspåverkan som värmet har. Kopplingen mellan tillgänglig industriellt överskottsvärme och användningen av denna värme kan förstärkas och försvagas med olika möjliga styrmedel. En analys kring hur olika nivåer på styrmedel påverkar att industriellt överskottsvärme utnyttjas på ett effektivt sätt är en viktig del i projektet. Resultaten av detta projekt bedöms kunna nyttiggöras av industrin i dess roll som användare och leverantör av överskottsvärme och som utvecklare av teknik, av forskar- och konsultvärlden samt av myndigheter för fortsatt utveckling av policy.