Internationell migration och socialt arbete, 7,5 hp

Kursen är en del av utbudet vid Nationella forskarskolan i socialt arbete. För att vara behörig till kurser krävs att du är antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Befolkad världskarta

Kursen sammanför migrationsstudier med socialt arbete. Ansatsen är bred och tar avstamp i ideal om social rättvisa och mänskliga rättigheter. Migrationsstudier förstås här som innefattande såväl migrationsprocesser som inkluderings- och exkluderingsprocesser kopplat till etnicitet och andra närliggande begrepp, samt dessas olika uttryck i politik, på olika platser, i organisationer, och i människors vardag.

Innehåll

Kursen består av tre delar. Första delen utgör en introduktions- och bakgrundsdel. Den placerar migration, mänskliga rättigheter och socialt arbete som fenomen och som kunskapsfält i relation till varandra. Fokus ligger på befolkningsrörelser i ett historiskt och nutidsperspektiv. Särskild vikt läggs vid vad som brukar kallas ’the mobility turn’ inom samhällsvetenskapen. Del två handlar om mänskliga rättigheter och socialt skydd för migranter. Fokus ligger på både formellt välfärdsstatligt skydd och informella former av skydd. Del tre handlar om teoretiska perspektiv på etniska relationer och andra närliggande begrepp samt hur dessa förstås och används i socialt arbete. 

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och workshops vid tre tillfällen under höstterminen 2019. Det förekommer självständigt arbete samt arbete i mindre grupper vilket följs av såväl skriftliga som muntliga redovisningar. Kursen examineras genom aktivt muntligt deltagande i samband med undervisning och ett paper som lämnas in efter kursens avslut. Kursen ges i huvudsak på svenska, men föreläsningar och seminarier på engelska kan förekomma. Undervisningen är förlagd till Malmö universitet den 5–6 september 2019, 11–12 november 2019 och 16–17 januari 2020. Varje tillfälle inleds vid lunchtid dag ett och avslutas på eftermiddagen dag två.

KursansvarigaVisa/dölj innehåll

Ansökningsblankett hittar du här!Visa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll